Før 22. juli gjor­de An­ja narr av ven­ner som skul­le red­de ver­den

22. juli ble vende­punk­tet som vek­ket An­ja Ari­el Tør­nes Brek­kes po­li­tis­ke in­ter­es­se. Seks år se­ne­re er mer de­mo­kra­ti og mer åpen­het blitt til fle­re unge vel­ge­re og po­li­tisk ak­ti­ve jen­ter.

Dagsavisen Fremtiden - - Forside - ■ KAROLINE NORDANGER ■ RUNA FJELLANGER (FOTO) Karoline.nordanger@dags­avi­sen.no

Brek­ke er en ty­pisk re­pre­sen­tant for den unge og po­li­tisk ak­ti­ve ge­ne­ra­sjo­nen, som valg­fors­ker Jo­han­n­es Bergh kal­ler Ge­ne­ra­sjon Utøya – Unge kvin­ner som fikk sin po­li­tis­ke opp­våk­ning et­ter ter­ror­an­gre­pe­ne 22. juli 2011.

– Jeg var nok en av dem som ikke var så in­ter­es­sert i å va­ere med i ung­doms­po­li­tik­ken. Jeg gjor­de narr av ven­ne­ne mine som var med i Na­tur og Ung­dom og som tenk­te at de skul­le red­de ver­den. Det ble litt tul­le­te for meg at de skul­le sit­te på et loft i olje­ho­ved­sta­den, drik­ke te og snak­ke om å red­de kli­ma­et. Men så kom 22. juli, sier ge­ne­ral­sek­reta­er i Rød Ung­dom (RU), An­ja Brek­ke fra Stav­an­ger.

Til­ba­ke for førs­te gang

– Nå sit­ter jeg her på Utøya og ar­ran­ge­rer som­mer­leir, for 150 unge. The jo­ke’s on me, ler hun.

Rød Ung­dom ar­ran­ger­te sine som­mer­lei­re på Utøya fra 2003 til 2010. I år er RUS som­mer­leir til­ba­ke på Utøya for førs­te gang et­ter ter­ro­ren. Si­den tors­dag og ut mor­gen­da­gen, er øya full av gla­de unge som skal dis­ku­te­re po­li­tikk, lyt­te til fore­drags­hol­de­re og dan­se på kon­ser­ter.

– Det vi kan kal­le ge­ne­ra­sjon Utøya kjenne­teg­nes av at de er mer opp­tatt av po­li­tikk og mer po­li­tisk ak­ti­ve enn de som var unge på 1990- og 2000-tal­let, for­kla­rer Bergh.

Den­ne tren­den gjel­der ikke bare valg­del­ta­kel­se. De skri­ver un­der på opp­rop, del­tar på mø­ter og er med i par­ti­er. Spe­si­elt blant unge kvin­ner har po­li­tikk blitt mer populaert.

– Vi for­ven­tet stør­re valg­del­ta­kel­se un­der lo­kal­val­get i 2011 som føl­ge av an­gre­pe­ne. Men det var hos de yngs­te vel­ger­ne vi vir­ke­lig så en for­skjell. Valg­del­ta­kel­sen blant første­gangs­vel­ge­re steg med 11 pro­sent­po­eng fra for­ri­ge lo­kal­valg. Del­ta­kel­sen har ste­get blant gut­te­ne, men mye mer blant jen­te­ne. Det­te har blitt vel­dig ty­de­lig de sis­te val­ge­ne, for­tel­ler Bergh.

– Kamp mot mak­tes­løs­het

For An­ja Brek­ke ble po­li­tik­ken en måte å kjem­pe mot ide­ene og kref­te­ne som sto bak ter­ro­ren.

– Det hand­let om at an­gre­pet ikke skul­le re­sul­te­re i en svek­ket venstre­side. Det enes­te å gjø­re var å bli med selv, og sør­ge for at jeg i hvert fall had­de bi­dratt, sier hun.

AUF ble Brek­kes førs­te mø­tet med ung­doms­po­li­tik­ken.

– Det føl­tes som det mest na­tur­li­ge. Det hand­let om å bi­dra på en el­ler an­nen måte oppi all mak­tes­løs­he­ten.

Et­ter å ha va­ert med­lem i AUF og bi­dratt i valg­kam­pen for Ap i 2011, fant Brek­ke ut hen­nes po­li­tis­ke stå­sted lå len­ger til ven­st­re. Hun meld­te over­gang til RU.

– Førs­te gang jeg var her på Utøya var det gans­ke over­vel-

Jeg var ikke en av dem som var in­ter­es­sert i å va­ere med i ung­doms­po­li­tik­ken. An­ja Brek­ke, ge­ne­ral­sek­reta­er i Rød ung­dom.

den­de. Jeg had­de klump i ma­gen og måt­te ta litt på bak­ken og kjen­ne at jeg had­de bakke­kon­takt. Men så gikk den over­vel­den­de fø­lel­sen bort. Det er nok enk­le­re for de yng­re. Det er litt fjer­ne­re for dem, men de sit­ter nok med fø­lel­ser de også.

For Brek­ke fø­les det me­nings­fullt at ung­doms­lei­ren nå er til­ba­ke .

– Det hand­ler om å ta Utøya til­ba­ke og so­li­da­ri­te­ten med AUF. Vi vil vise at vi står sam­men med dem i det­te pro­sjek­tet. Det er ikke sånn at Utøya slut­ter å va­ere for­bun­det med an­gre­pe­ne 22. juli og blir noe an­net. Men det kan bli noe mer.

– Po­li­tikk er som fot­ball

– I ut­gangs­punk­tet tenk­te vi at den­ne po­li­tis­ke mo­bi­li­se­rin­gen blant unge kvin­ner skyld­tes ter­ror­an­gre­pet, og det har nok spilt en rol­le. Men det er nok noe mer som lig­ger bak. Om ikke, had­de ikke ef­fek­ten ved­vart, sier Bergh.

Selv om 22. juli var det som vek­ket in­ter­es­sen, er Brek­ke klar på at det ikke er det som fikk hen­ne til å bli i po­li­tik­ken.

– På sam­me måte som en som spil­ler fot­ball, kom jeg inn i en or­ga­ni­sa­sjon med men­nes­ker som ten­ker gans­ke likt som meg selv. Det er utro­lig be­fri­en­de å kun­ne snak­ke om det du selv bren­ner for, med and­re som bren­ner for det sam­me. En­ga­sje­ment og kunn­skap av­ler mer en­ga­sje­ment. Så da blir man jo i or­ga­ni­sa­sjo­nen, for­tel­ler hun.

– En po­li­tisk eli­te

Ikke alle føl­te det sam­me be­ho­vet som Brek­ke, og det sy­nes hun i grunn er helt greit

– I min klas­se på ung­doms­sko­len had­de noen et vel­dig be­hov for å snak­ke om ter­ro­ren. And­re føl­te nok at det var fjernt fra de­res liv. Noen treng­te å bli sam­funns­en­ga­sjer­te i par­ti­er el­ler i or­ga­ni­sa­sjo­ner, mens and­re ikke had­de det be­ho­vet.

– Vi kan nok snak­ke om en to­de­ling, sier Bergh.

– For­skjel­len mel­lom jen­ter og gut­ter blir stør­re og stør­re. Du har en eli­te som er ak­tiv på alle om­rå­der. Men det vik­tigs­te med to­de­lin­gen er at noen ikke er ak­ti­ve i det hele tatt. Det er en grup­pe som over­lap­per med dem som fal­ler uten­for sam­fun­net på and­re om­rå­der. Det er so­sia­le skjev­he­ter som slår inn også når det gjel­der po­li­tisk del­ta­kel­se.

SOM­MER­LEIR: An­ja Brek­ke ar­ran­ge­rer som­mer­leir for Rød Ung­dom. I år er de til­ba­ke på Utøya for førs­te gang et­ter ter­ror­an­gre­pet 22. juli 2011. – Jeg hå­per de som kom­mer hit på leir ser det leir­ste­det, som for­hå­pent­lig­vis vil gjø­re dem så gi­ra at de ald­ri vil slut­te i po­li­tik­ken.

sam­me som meg. At Utøya er et utro­lig bra

DISKUSJON: – På leir er det mye diskusjon, folk i Rød Ung­dom els­ker å dis­ku­te­re. Også er det kon­ser­ter og bok­bad, sier Brek­ke.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.