Som­me­rens størs­te even­tyr

Det er som­me­rens bes­te Tv-ny­het, at vin­te­ren en­de­lig er kom­met til Weste­ros.

Dagsavisen Fremtiden - - Forside -

TV-SERIE

«Game of Thrones» HBO Nor­dic/c Mo­re Det er ikke akku­rat ski­fø­ret de er opp­tatt av, men­nes­ke­ne som for­be­re­der seg til vin­te­ren. Det be­tyr at de hvi­te vand­rer­ne er på vei, de zom­bie-ak­ti­ge døde som er nes­ten umu­li­ge å dre­pe.

Det er det­te Jon Snow og hans folk er opp­tatt av i se­song­pre­mie­ren på Hbo-se­ri­en, som er blitt ver­dens størs­te Tv-fe­no­men.

Førs­te epi­so­de he­ter «Dra­gon­s­tone», og hen­spei­ler nok blant an­net på drage­glass, det enes­te mi­ne­ra­let som kan stop­pe en hvit vand­rer. Et­ter at folk har hvis­ket «win­ter is coming» i seks se­son­ger, na­er­mer den seg med de dø­des storm­skritt. Det får de for­skjel­li­ge fa­mi­lie­ne i Nord til å smi nye al­li­an­ser, sam­ti­dig som de gjen­le­ven­de in­cestu­øse Lan­nis­ter-søsk­ne­ne i Sør er mest opp­tatt av den sta­di­ge kam­pen om Jern­tro­nen. Det vil si, dron­ning Cer­sei er opp­tatt av å be­hol­de tro­nen. Hun vil ha Jon Snow til å un­der­leg­ge seg hen­nes rike. Sam­ti­dig er dron­ning Da­ene­rys med dra­ge­ne og hen­nes ar­ma­da på vei for å ta den etter­trak­te­de jern­tro­nen.

For­holds­vis kort opp­sum­mert – det be­gyn­ner å skje ting i «Game of Thrones», og et­ter den dra­ma­tis­ke fi­na­len som ga både bak­over­sveis og frys­nin­ger på ryg­gen i som­mer­en i fjor, lo­ver se­song­pre­mie­ren at det bryg­ger opp til mer kamp i de syv epi­so­de­ne som ut­gjør den­ne se­son­gen.

Om pre­mie­ren er noe å ta bok­sta­ve­lig, er den­ne di­gre his­to­ri­en i ferd med å bli den epis­ke og dra­ma­tis­ke fore­stil­lin­gen vi har blitt lo­vet i lan­ge ti­der, og for­hå­pent­lig­vis hand­le mind­re om skild­rin­ger av ekso­tis­ke kul­tu­rer, pi­kan­te bor­dell-be­søk og sek­su­el­le over­grep.

Jeg er kan­skje vel op­ti­mis­tisk, men det fø­les som om se­rie­ska­per­ne har for­latt den hel­svar­te, bist­re stem­nin­gen og spe­ku­la­ti­ve sa­dis­men, og hel­ler sat­set på at opp­byg­gin­gen mot «det sto­re opp­gjø­ret» skal hol­de mil­lion­pub­li­kum­met fan­get. For der sol­dat­menn i flokk tid­li­ge­re ser­ver­te sik­len­de re­plik­ker som «Er du her alei­ne, da, jen­ta mi», ser­ve­rer de nå re­plik­ker som «Er du gam­mel nok til å drik­ke?» til ei ens­lig jen­te ved leir­bå­let.

Når det er sagt, det kan jo va­ere naivt å anta at se­ri­en med de mest bru­ta­le hen­del­ser i for­tel­lin­gen skal by på en va­rig til­stand av trygg­het og lyk­ke.

Det­te er jo se­ri­en hvor hel­te­ne dør brått og bru­talt, et så ef­fek­tivt brudd med «lyk­ke­lig slutt»-even­tyr at pub­li­kum øyen­syn­lig set­ter seg til foran skjer­men med grøs­sen­de for­vent­nin­ger til nes­te Tv-sjokk. Stem­nin­gen på net­tet før den­ne pre­mie­ren har va­ert som den man kan anta at pub­li­kum­met på Co­los­se­um i det gam­le Rom føl­te, der de satt og ven­tet på nes­te gla­dia­tor­kamp el­ler se sla­ver bli spist av lø­ve­ne.

«Hvem er nes­te på Da­ene­rys døds­lis­te», skri­ver de på Twit­ter, så man kan spør­re seg om hva det egent­lig er som har skjedd med oss – og om «Game of Thrones» mu­li­gens har gitt main­stre­am pub­li­kum i over­kant blod på tann. En gang i tida var vi opp­tatt av om hvor det ble av Kim i «Him­mel­blå» da han for­svant fra Yl­vin­gen, om hvor­dan To­ny Sopra­no skul­le tak­le den kre­ven­de mo­ren hans el­ler om Ross og Rachel noen gang skul­le få hver­and­re på or­dent­lig. Man kun­ne nes­ten tro at den Trump-, Alep­po- og kli­ma- trus­sel-pre­ge­de hver­da­gen vår gir oss be­hov for en fik­sjon som er enda mør­ke­re enn vir­ke­lig­he­ten.

Kam­pen om jern­tro­nen er en his­to­rie full av in­tri­ger, sex og vold, men hvor virke­mid­le­ne bare er mer eks­tre­me enn Tv-pub­li­kum er vant til. At se­rie­ska­per­ne og HBO har for­latt Ge­or­ge R. R. Mar­tins bok­ma­nus, gjør at de står fritt til å fan­ta­se­re fram til punkt­um nes­te år.

I føl­ge HBO Nor­dic er «Game of Thrones» en «rea­lis­tisk fan­ta­sy». Eh, jaså? Er det i for­hold til de mer urea­lis­tis­ke his­to­rie­ne in­nen fan­ta­sy­gen­ren da el­ler?

Uten en gjen­opp­stått Jon Snow, kjempe­kjem­per (!), hek­ser og dra­ger had­de «Game of Thrones» va­ert en for bru­tal skild­ring av de dår­ligs­te men­nes­ke­li­ge egen­ska­pe­ne. I det­te uni­ver­set fram­står dra­ge­ne som kjaele­dyr man blir glad for å se igjen.

Et­ter hvert som «Game of Thrones» har vun­net de mest pre­sti­sje­ful­le Tv-pri­se­ne har det ty­de­lig­vis blitt mer at­trak­tivt for sto­re stjer­ner å va­ere med på mo­roa.

Den­ne se­son­gen duk­ker med ett både Ed She­eran og Jim Broad­bent, samt Tho­mas Tur­goo­se – han som spil­te den tøf­fe gutt­un­gen i «This is Eng­land». Med nors­ke øyne er det mor­somt å se at Torm­und Gi­ant­bane fort­satt le­ver, det vil si at Kris­tof­fer Hivju fort­satt har en rol­le i se­ri­en – samt at han ikke har gitt opp å få Brien­ne of Tarth, den bein­tøf­fes­te dama på TV.

Et­ter at folk har hvis­ket «win­ter is coming» i seks se­son­ger, na­er­mer den seg med de dø­des storm­skritt.

Jeg har tid­li­ge­re va­ert vel­dig kri­tisk til den­ne se­ri­en, som på en og sam­me tid har klart å va­ere alt­for lang­tek­ke­lig og åpen­bart over­kryd­ret med spe­ku­la­tiv sa­dis­me og ube­grun­net bruk av na­ken dame-sce­ner. Et­ter man­ge års (!) snakk om vin­te­ren og Weste­ros’ mu­li­ge un­der­gang, an­ty­der pre­mie­ren at den­ne his­to­ri­en en­de­lig kan by på ekte­følt spen­ning og dra­ma­tikk de nes­te seks uke­ne.

«Game of Thrones» kan gi epis­ke Tv-kvel­der ut­over som­mer­en, nå som vin­te­ren fak­tisk er kom­met til even­tyr­ri­ket. FOTO: HBO NOR­DIC

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.