Fe­mi­niste­li­ten er for feig til å bry seg om mi­no­ri­tets­kvin­ner. Slik lå­ter inn­vand­rings­mot­stand for­dekt som kvinne­kamp.

Fe­mi­niste­li­ten er for feig til å bry seg om mi­no­ri­tets­kvin­ner. Slik lå­ter inn­vand­rings­mot­stand for­dekt som kvinne­kamp.

Dagsavisen Fremtiden - - Forside - BENTE R. GRAVKLEV De­batt­re­dak­tør Twit­ter: @dags­avi­sen Bente.rog­nan.gravklev@dags­avi­sen.no

«Vi mi­no­ri­tets­kvin­ner er av ver­di for List­haug bare når hun er ute og fisker et­ter nye stem­mer fra men­nes­ker som mis­li­ker fe­mi­nis­ter sterkt», skrev Su­maya Jir­de Ali i et inn­legg på Dags­avi­sens de­batt­side Nye­me­nin­ger. no for­ri­ge uke. Inn­leg­get er blant sis­te ukas mest les­te på våre nett­si­der.

Det er ut­ta­lel­ser List­haug har gitt til Af­ten­pos­ten, som fikk Ali til å rea­ge­re. Nok en gang har Frp-stats­rå­den ryk­ket ut mot den så­kal­te fe­mi­niste­li­ten:

«Det er nå de som er fei­gest når det kom­mer til å dis­ku­te­re de for­hol­de­ne kvin­ner i en del mi­no­ri­tets­mil­jø­er le­ver un­der», sa hun, uten å kon­kre­ti­se­re det­te, før hun ret­tet opp­merk­som­he­ten mot vik­tig­he­ten av en streng inn­vand­rings­po­li­tikk. List­haugs kon­klu­sjon: De som ikke kla­rer å til­pas­se seg nors­ke ver­di­er, kan rei­se ut.

På Face­bo­ok er språk­bru­ken til List­haug om det­te te­ma­et enda mer kvass, i kjent «lik og del»-stil: «Fe­mi­niste­li­ten over­ser inn­vand­rer­kvin­ne­ne og ret­ter all sin opp­merk­som­het mot gods, gull og pen­sjons­po­eng», skri­ver hun. Og hun be­løn­nes med na­er­me­re 4.000 li­kes og 250 de­lin­ger. Fe­mi­niste­li­ten, som fle­re av kom­men­tar­felt­del­ta­ker­ne de­fi­ne­rer som Kvinne­grup­pa Ot­tar, lat­ter­lig­gjø­res, og be­skyl­des for å feie det egent­li­ge pro­ble­met un­der tep­pet: Nem­lig inn­vand­re­re. En fel­les fien­de vir­ker sam­len­de.

Hvor­dan kan nors­ke pri­vi­li­ger­te kvin­ner ten­ke på like­lønn og kam­pen mot kropps­press når kvin­ner i and­re kul­tu­rer li­der og un­der­tryk­kes? Whata­bou­tism, kal­les den­ne for­men for ar­gu­men­ta­sjon. Sam­men­lign noe ille med noe som er ver­re. «Du sy­nes det­te er ille, men hva med...?» Vips, er opp­merk­som­he­ten flyt­tet til det du egent­lig vil­le snak­ke om.

Dis­ku­sjo­nen om kvinne­be­ve­gel­sens per­spek­ti­ver fore­går, og har fore­gått len­ge også på venstre­si­den. Et lite ar­kiv­søk vi­ser for ek­sem­pel en ti år gam­mel ar­tik­kel fra Dags­avi­sen, der Ar­bei­der­par­ti­ets Saera Khan an­kla­get kvinne­be­ve­gel­sen for å ha glemt mi­no­ri­tets­kvin­ne­ne. Før jul etter­lys­te også le­der for Tanke­smi­en Agen­da, Mar­te Ger­hard­sen, mer søke­lys på mi­no­ri­tets­kvin­ners si­tua­sjon i kvinne­be­ve­gel­sen, gjen­nom en kro­nikk i VG. Å dis­ku­te­re hvil­ke kamp­sa­ker som bør få mer opp­merk­som­het er full­sten­dig lege­timt, og nød­ven­dig. Had­de det bare va­ert dét som var List­haugs agen­da.

List­haug har selv nek­tet å kal­le seg fe­mi­nist, og av­står fra å gå i 8. mars­tog. Men når like­stil­lings­idea­le­ne ut­ford­res av and­re kul­tu­rer: Da spil­les like­stil­lings­kor­tet ut.

Hun vet godt hva hun gjør, og hun er på in­gen måte ale­ne om den­ne stra­te­gi­en. La oss se på to and­re kvin­ne­li­ge po­li­ti­ke­re langt til høy­re:

«Dis­se fe­mi­nist­grup­pe­ne for­tel­ler kvin­ne­ne at 'Nei, du er ikke i stand til å gjø­re beg­ge de­ler'...det er vel­dig

hyk­lersk». Si­ta­tet er fra en tale Sarah Pa­lin holdt i 2010 for kvin­ne­li­ge abort­mot­stan­de­re. Pa­lin snak­ket varmt om en ny kon­ser­va­tiv fe­mi­nis­t­iden­ti­tet, og gikk i stru­pen på for­kjem­pe­re for ret­ten til fri abort. Hun hev­det fe­mi­nis­te­ne for­tel­ler unge kvin­ner at de ikke er i stand til å sjong­le­re barn og ar­beid, og at de der­for bør ta abort. Er du vir­ke­lig fe­mi­nist, iføl­ge Pa­lin, bør du va­ere imot det­te – imot abort.

Jes­si­ca Va­len­ti, for­fat­ter og fe­mi­nist­blog­ger, har skre­vet om hvor­dan Pa­lin fle­re gan­ger har brukt fe­mi­nist­merke­lap­pen stra­te­gisk, for å skaf­fe vel­ge­re. Iføl­ge Va­len­ti frem­mer Pa­lin anti-like­stil­lings­po­li­tikk i kvinne­kamp­kla­er. Den frans­ke fe­mi­nist­grup­pen Osez le Fe­mi­nis­me kal­te Ma­ri­ne Le Pen en jukse­fe­mi­nist, da hun et­ter masse­over­gre­pe­ne i Køln, hev­det at inn­vand­ring tru­er kvin­ners ret­tig­he­ter i Euro­pa. Le Pen ut­tryk­te at hun var opp­rørt over «den uak­sep­tab­le still­he­ten» og «det still­tien­de sam­tyk­ket» fra venstre­si­den.

Som List­haug bru­ker også Le Pen kvin­ners ret­tig­he­ter som ar­gu­ment for å ad­va­re mot inn­vand­ring. Og det fun­ge­rer. Nett­opp den­ne ar­gu­men­ta­sjo­nen er en gjen­gan­ger i kom­men­tar­fel­te­ne. Vi ser sam­me re­to­rikk bli brukt av høyre­ra­di­ka­le be­ve­gel­ser, som hos Nor­we­gi­an De­fen­ce League: Ven­stre­si­dens fe­mi­nis­ter tør ikke kri­ti­se­re over­grep gjort av mus­li­mer. De er så po­li­tisk kor­rek­te at det går ut­over de­res mus­lims­ke med­søst­re. Se hvor­dan kvin­ne­ne har det i Saudi Ara­bia før du ber om like­lønn nes­te gang.

«Styrk mi­no­ri­tets­kvin­ners mu­lig­het til løn­net ar­beid», «Fe­mi­nis­men er grense­løs – vern til kvin­ner på flukt» og «Anti­ra­sis­tisk kvinne­kamp mot so­si­al kon­troll og aeres­kul­tur», var blant årets 8. mar­s­pa­ro­ler. Det vir­ker ikke som om Syl­vi List­haug har fått med seg det. Men så var hun vel hel­ler ikke i 8. mars­to­get for å mar­ke­re sin støt­te til like­stil­lings­kam­pen.

VALGKAMP: Syl­vi List­haug kom med barne­vogn på

FOTO: AUDUN BRAASTAD/NTB SCANPIX

Frps lands­møte i mai. Nå er hun til­ba­ke i jobb og klar for valgkamp.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.