Dram­men­s­am­bas­sa­dø­ren

Dagsavisen Fremtiden - - Samfunn - ■ KENNETH LIA SOLBERG kenneth.lia.solberg@dags­avi­sen.no

Hvor­for ten­ker du at Cla­rion Col­lection Ho­tel Toll­bo­den top­per lis­ta på Tri­p­ad­vi­sor over Bus­ke­ruds bes­te ho­tel­ler?

– Det er ikke bare Dram­mens og Bus­ke­ruds bes­te ho­tell, men også Nor­ges 12. bes­te på ser­vice. Vi top­per for­di vi har de bes­te fol­ka. Vi le­ve­rer kva­li­tet både på mat og på rom.

Hva har Tri­p­ad­vi­sor og det at dere sco­rer så bra der be­tydd for dere som ho­tell? – Tri­p­ad­vi­sor er et vel­dig bra sted å sco­re høyt, for­di det er en app el­ler nett­side som folk som ikke vet hvor de skal bo, sø­ker på. Om de for ek­sem­pel kom­mer på kjø­ren­de mo­tor­syk­kel og sø­ker, kom­mer vi opp først på grunn av ra­ting, og får fle­re tu­ris­ter. Når jeg drar på char­ter­tur til Kre­ta, le­ter jeg gjer­ne et­ter hvil­ke res­tau­ran­ter som sco­rer best på Tri­p­ad­vi­sor, og får gjer­ne gode opp­le­vel­ser jeg el­lers ikke vil­le ha fått.

Hvil­ke fak­to­rer top­per lis­ta hos dere når det gjel­der å gi tu­ris­te­ne en god be­søks­opp­le­vel­se?

– Et ho­tell er jo en hel pak­ke, men det vik­tigs­te er en hyggelig og god atmos­fa­ere. Et ho­tell er et ho­tell, så er det opp til de som er i ho­tel­let å fyl­le det med noe eks­tra. Selv om vårt ho­tell ser litt be­skje­dent ut uten­fra, så kjen­ner de fles­te umid­del­bart at det er noe mer når man kom­mer inn.

Er det noe som bur­de va­ert bed­re på ho­tel­let?

– Jeg har fått til­bake­mel­din­ger, blant an­net på Tri­p­ad­vi­sor, om at den elds­te de­len av ho­tel­let bør pus­ses opp, og det har vi pla­ner om å gjø­re i lø­pet av 2018. Hva an­be­fa­ler du tu­ris­ter å se el­ler gjø­re når de er på be­søk i Dram­men?

– Det er litt av­hen­gig av hva slags type tu­ris­ter det er snakk om. For voks­ne som har med seg barn, har det kom­met man­ge nye ting som er supre. Leke­par­ken, skate­par­ken, klatre­par­ken ... Det er van­vit­tig man­ge ting for barne­fa­mi­li­er. Nå det gjel­der godt voks­ne el­ler par, plei­er vi å sen­de dem rundt elve­bred­den, ber dem gå inn­om mu­se­et el­ler på tor­get for å ta seg et glass vin, el­ler gå opp Spi­ra­len. Det be­gyn­ner også å bli fle­re ak­ti­ve tu­ris­ter, som vil dra inn­over i mar­ka, el­ler syk­le, pad­le ka­jakk, klat­re el­ler gå i Kjøs­te­rud­ju­vet.

Hvil­ken bok har be­tydd mest for deg?

– Det er jo man­ge bø­ker jeg li­ker å lese. Jeg har ikke lest noen bok som har va­ert av­gjø­ren­de for meg, men jeg har lest noen bø­ker som be­tyr mye for hu­mø­ret mitt. Bø­ke­ne til Fred­rik Back­mann tref­fer både såre og gode punk­ter når jeg le­ser det. De er å an­be­fa­le. Men de har ikke hatt noen av­gjø­ren­de ef­fekt på li­vet mitt.

Hva gjør deg lyk­ke­lig?

– Ven­ner og fa­mi­lie og en god run­de med vol­ley­ball el­ler in­ne­ban­dy og spe­si­elt hvis la­get mitt vin­ner. Da er jeg skik­ke­lig glad.

Hva mis­li­ker du mest ved deg selv?

– Nei, har dere et sånt spørs­mål? Jeg har kom­met så­pass langt i vok­sen­li­vet. Jeg er 45 år. Det er in­gen­ting jeg mis­li­ker ved meg selv, men at jeg har en del om­rå­der som kun­ne blitt bed­re, ab­so­lutt. Jeg kun­ne va­ert litt mind­re ro­te­re og litt mer struk­tu­rert. Men da vil­le jeg mis­tet den greia som gjør Tri­ne til Tri­ne. Men jeg har fle­re om­rå­der som kan jeg kan for­bed­re meg på.

Hvem vil­le du helst stått fast i hei­sen med?

– The Beatles. Og da vil­le jeg at de skul­le spilt «Black­bird» for meg.

FOTO: PRI­VAT

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.