Star­ter brass­band

Blå­ser liv i gam­mel mu­sikk­drøm MUSIKK: Fra høs­ten av skal 25 mes­sing­blå­se­re og fire slag­ver­ke­re sør­ge for at Dram­men får et rot­ekte brass­band i byen.

Dagsavisen Fremtiden - - Samfunn - KENNETH LIA SOLBERG kenneth.lia.solberg@dags­avi­sen.no

– Det var slik man spil­te i gam­le da­ger, sier en strå­len­de for­nøyd Gjermund As­plund til Dags­avi­sen Frem­ti­den.

Han er ini­tia­tiv­ta­ke­ren til det nye inn­sla­get i Dram­mens mu­sikk­flo­ra.

– Jeg tror nes­ten ikke det har va­ert noe skik­ke­lig brass­band i byen før i det hele tatt, sier han.

Det nye brass­ban­det vil få nav­ner Ri­ver City Brass Band, opp­kalt et­ter elve­byen Dram­men, hvor ban­det skal øve og ha sin førs­te opp­tre­den.

Fra fle­re byer

Mu­si­ker­ne i elve­by­ens nye brass­band, kom­mer fra fle­re kom­mu­ner.

– Vi har folk fra Holme­strand, Røy­ken, Ned­re Ei­ker, Lier og Dram­men, sier ini­tia­tiv­ta­ker As­plund.

Brass­band er band som kun be­står av mes­sing­blåse­in­stru­men­ter og slag­verk. Tre­blåse­in­stru­men­ter som sak­so­fon og kla­ri­nett er for ek­sem­pel ikke til­latt i brass­band.

– Mu­sik­ken som spil­les, er i ut­gangs­punk­tet ar­ran­gert for brass­band, og me­lo­di­ene er lagt til Ess- kor­nett, B-kor­nett, Flygel­horn og Eu­fo­ni­um. Mu­sik­ken spil­les i en en­sem­ble­form med inn­til 29 mu­si­ke­re, så­kalt «En­gelsk stan­dard Brass Band», for­tel­ler As­plund.

Det var slik man spil­te i gam­le da­ger. Gjermund As­plund

Blåse­his­to­rie

– Blåse­mu­sikk­tra­di­sjon i Dram­men er mer enn 100 år. Av be­drifts­korps kan nev­nes Slip­pen og Bryg­ga, brygge­ar­bei­der­nes korps, men dis­se ble ned­lagt for mer enn 50 år si­den, sier As­plund.

Jan Elgvang, som skal spil­le

ess-kor­nett, en type kor­nett med sva­ert ly­se to­ner, er sva­ert glad for at det stab­les på bei­na et brass­band i Dram­men.

– Jeg prøv­de selv å få til det­te for seks-sju år si­den, men det gikk ikke. Som jeg sier til Gjermund: det­te her er en gam­mel

drøm som går i opp­fyl­lel­se. Jeg har drømt om å spil­le i et Dram­men-re­la­tert brass­band i man­ge år, sier Elgvang til Dags­avi­sen Frem­ti­den.

FOTO: PRI­VAT

MESSING: Brass­band be­står kun av mes­sing­blåse­in­stru­men­ter og slag­verk. Når har Dram­men fått sitt eget brass­band, og ini­tia­tiv­ta­ke­ren he­ter Gjermund As­plund.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.