RI­VER CITY BRASS BAND

Dagsavisen Fremtiden - - Samfunn -

■ Ny­etab­lert brass­band som et­ter pla­nen skal be­stå av 29 mu­si­ke­re, hvor­av 25 mes­sing­blå­se­re og fire på slag­verk.

■ Ri­ver City Brass Band el­ler Dram­men Brass Band be­gyn­ner å øve fra 16. sep­tem­ber i Dram­men, og pla­nen er å øve tre må­ne­der in­ten­sivt fram mot en førs­te kon­sert­opp­tre­den i Dan­vik Folke­høg­sko­les aula 26. no­vem­ber.

■ Jon Ter­je Svend­sen blir di­ri­gent for brass­ban­det i den­ne pe­rio­den.

■ Det ar­ran­ge­res år­lig NM for brass­band, og vin­ne­ren av den­ne kon­kur­ran­sen går vi­de­re til EM. På litt len­ger sikt er pla­nen at Ri­ver City Brass Band skal del­ta i kon­kur­ran­sen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.