Et skudd i mør­ke fra Dags­avi­sen

Dagsavisen Fremtiden - - Kommentar - TORD HUSTVEIT Le­der i Unge Ven­st­re

Dags­avi­sen plei­er å ha kunn­skaps­rike og re­flek­ter­te le­der­ar­tik­ler, dess­ver­re bom­mer de kraf­tig når de 11 juli skri­ver om parti­le­der­strid i Ven­st­re.

Dags­avi­sen tar ut­gangs­punkt i en ar­tik­kel i VG hvor vel­ge­re fra alle par­ti­er har blitt spurt hvem som bør lede Ven­st­re. Et fler­tall av vel­ger­ne me­ner det skal va­ere Tri­ne Skei Gran­de. Li­ke­vel ko­ker både VG og nå Dags­avi­sen sup­pe på spi­ker når de for­sø­ker å teg­ne et bil­de av en le­der­de­batt i Ven­st­re. Det er noe jeg som ak­tiv i Ven­st­re ikke kjen­ner meg igjen i. Tri­ne er en raus, dyk­tig og kunn­skaps­rik le­der som par­ti­et stil­ler seg bak.

Det sies at det ikke er røyk uten ild, men de ens­te jeg mø­ter som er opp­tatt av om det er le­der­strid i Ven­st­re er jour­na­lis­ter og kom­men­ta­to­rer. Jeg tror der­for et mer be­skri­ven­de ord­tak er å ikke sel­ge skin­net før bjør­nen er skutt. Det er rik­tig at vi sli­ter på må­lin­ge­ne, men de sis­te må­ne­de­ne har det snudd og nå går det rett vei, og stemmin­gen i or­ga­ni­sa­sjo­nen er god.

Dags­avi­sen bom­mer vi­de­re ved å be­teg­ne Abid Ra­ja som en del av en Frp-venn­lig fløy i Ven­st­re. Det er rik­tig at Abid har sam­ar­bei­det godt sam­ferd­sels­mi­nis­ter Ke­til Sol­vik Ol­sen og vi har kom­met til enig­het om en NTP med en his­to­risk jern­bane­sat­sing. Men Abid har også va­ert en hard kri­ti­ker av Frp i ver­di og iden­ti­tets­spørs­mål.

At opp­sla­get i VG skul­le va­ere en prøve­bal­long er også feil. Pre­mis­set for in­ter­vju­et er en un­der­sø­kel­se gjort av VG, og ikke noe Ven­st­re har tatt ini­tia­tiv til. Det er fint man­ge in­ter­es­se­rer seg for Ven­st­re, men jeg skul­le øns­ke det var en in­ter­es­se for hva som fak­tisk skjer i par­ti­et og ikke hva kom­men­ta­to­rer tror de ser fra ut­si­den.

Nor­ge og ver­den står over­for en rek­ke ut­ford­rin­ger i åre­ne som kom­mer. Vi må om­stil­le Nor­ge fra olje­na­sjon til null­ut­slipps­sam­funn, gjø­re det let­te­re å star­te be­drif­ter og styr­ket sko­le slik at alle barn får like muligheter. Det­te er sa­ke­ne som be­tyr noe ved val­get, og som jeg hå­per vi kan bru­ke tid på å snak­ke om frem til 11. sep­tem­ber.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.