Av­ly­ser fe­ri­en for å san­ke vel­ge­re

VALG 2017: Ven­st­re-le­der Tri­ne Skei Gran­de drop­per fe­ri­en og leg­ger ut på bil­tur i håp om å ber­ge par­ti­et over sperre­gren­sa.

Dagsavisen Fremtiden - - Samfunn - GUNNHILD H. BJERVE

Gran­de la ut på tur i går, og skal be­sø­ke Aren­dal, Stav­an­ger, Ber­gen og Før­de i lø­pet av uka. En smak av norsk fes­ti­val­som­mer får hun på Mala­koff i Nord­fjord­eid fre­dag, men det er stemme­san­king og ikke først og fremst na­tur- og kul­tur­opp­le­vel­ser som er må­let for rund­rei­sen sør og vest i Som­mer-nor­ge.

– Vi må kla­re å gjø­re oss bre­de­re og vise fram mer enn miljø­po­li­tikk. Der­for rei­ser jeg rundt for å be­sø­ke små­be­drif­ter, sier Gran­de til NTB.

På spørs­mål om hvor be­kym­ret hun er for Ven­st­res ut­sik­ter ved val­get, sva­rer hun:

– Jeg sit­ter i bi­len, kjø­rer lan­det rundt og har av­lyst fe­ri­en.

– Vi skal va­ere over­alt, lo­ver hun.

Horda­land av­gjør?

Iføl­ge Poll of polls kan nest­le­der Ter­je Brei­viks evne til å mo­bi­li­se­re i hjem­fyl­ket Horda­land av­gjø­re Ven­st­res skjeb­ne ved val­get. Her fikk par­ti­et 5 pro­sent opp­slut­ning i en må­ling Re­spons Ana­ly­se gjor­de for Ber­gens Ti­den­de i slut­ten av juni.

– Sva­rer val­get til sis­te må­ling i hvert fyl­ke, og fyl­ke­ne le­ve­rer sam­me an­tall god­kjen­te stem­mer som i 2013, får Ven­st­re 4,09, skri­ver Poll of polls.

Gran­de me­ner valg­kam­pen vil va­ere en kamp mel­lom dem som vil re­ver­se­re og de som vil va­ere med og re­for­me­re sam­fun­net «for å be­hol­de ver­di­ene som det er bygd på».

Lo­fo­ten

Gran­de me­ner Ar­bei­der­par­ti­et og Sen­ter­par­ti­et vil bru­ke sto­re res­sur­ser på å re­ver­se­re kom­mune­re­for­men og mang­ler sat­sing på tek­no­lo­gi i sko­len. Uten SV med på la­get fryk­ter hun dess­uten «full ut­byg­ging» av olje­fel­ter i Lo­fo­ten.

– For dem som ikke vil byg­ge ut Lo­fo­ten er det bare et al­ter­na­tiv, og det er å stem­me på Ven­st­re. Det er bare ett par­ti som vir­ke­lig er vil­lig til å set­te makt bak kra­vet, me­ner hun.

Ap har va­ert split­tet i spørs­må­let om olje­ut­vin­ning i Lo­fo­ten, Ves­ter­ålen og Sen­ja. På lands­mø­tet ved­tok par­ti­et å åpne for kon­se­kvens­ut­red­ning av et av fel­te­ne uten­for Lo­fo­ten, Nord­land VI.

Sen­ter­par­ti­et vil i sitt parti­pro­gram ikke åpne for det­te. (NTB)

FOTO: NTB SCANPIX

MER ENN MIL­JØ: – Vi må kla­re å gjø­re oss bre­de­re og vise fram mer enn miljø­po­li­tikk, sier Ven­st­re-le­der Tri­ne Skei Gran­de.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.