Fire av ti an­set­ter som­mer­vi­ka­rer un­der ulov­li­ge for­hold

Dagsavisen Fremtiden - - Samfunn -

An­de­len ar­beids­plas­ser som på en el­ler an­nen måte lar sine som­mer­vi­ka­rer job­be un­der ulov­li­ge for­hold, har økt fra 36,5 pro­sent i fjor til 40,2 pro­sent i år. Det kom­mer fram et­ter rundt 7.000 uan­meld­te be­søk som LOS som­mer­pa­trul­je har va­ert på i år.

Som­mer­pa­trul­jen un­der­sø­ker hvert år om unge som­mer­vi­ka­rer ved be­drif­te­ne er job­ber i hen­hold til lov­ver­ket, noe som ofte vi­ser ikke å va­ere til­fel­le. I år ska­per et stramt ar­beids­mar­ked bed­re gro­bunn for lov­brudd, me­ner ung­doms­råds­gi­ver Pål Hen­rik­sen Spjel­ka­vik i LO.

– Med en sky­høy ung­doms­le­dig­het tar ung­dom of­te­re til tak­ke med en del ymse ar­beids­vil­kår for i det hele tatt å få seg jobb. Vi er li­ke­vel sva­ert gla­de for at de fles­te ar­beids­gi­ve­re er se­riø­se, og opp­tat­te av å gi unge en god inn­gang i ar­beids­li­vet, sier Spjel­ka­vik.

En år­sak til at om­fan­get har økt i år, er at LO nå også re­gist­rer brudd på­bu­det om verne­om­bud – som er det van­ligs­te brud­det som­mer­pa­trul­jen av­dek­ker. LO fant også fle­re brudd på pause­be­stem­mel­ser, over­tids­reg­ler, ar­beids­tid, ar­beids­kon­trakt og over­vå­king. 11,9 pro­sent gjaldt brudd på ar­beids­ti­den, iføl­ge NRK.

Om­fan­get av lov­brudd øker mest i Aust-ag­der (+53,6 pro­sent), Vest-ag­der (+59,3), Horda­land (+41,2) og Mø­re og Roms­dal (+29,8). (NTB)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.