GE­NE­RA­SJON UTØYA

Dagsavisen Fremtiden - - Samfunn -

■ Be­teg­ner ge­ne­ra­sjo­nen som stem­te for førs­te gang ved val­get i 2011 og 2013

■ Valg­del­ta­kel­sen blant første­gangs­vel­ge­re steg med ti pro­sent­po­eng fra stor­tings­val­get i 2009, til val­get i 2013.

■ Mens 64 pro­sent av mann­li­ge første­gangs­vel­ge­re stem­te i 2013, del­tok 71 pro­sent av kvin­ne­ne.

■ Mens in­ter­es­sen for po­li­tikk økte fra 43 pro­sent i 2009, til 57 pro­sent i 2011. ■ Pro­sent­an­de­len første­gangs­vel­ge­re som opp­ga å va­ere med­lem av et par­ti mer enn dob­let seg fra 2009 til 2013. 14 pro­sent av første­gangs­vel­ge­re, opp­ga det­te, mot 9 pro­sent blant alle vel­ge­re

■ Unge skrev også mer i avi­ser, un­der på opp­rop og del­tok i stør­re grad i de­mon­stra­sjo­ner enn vel­ge­re ge­ne­relt. Kil­de: Jo­han­n­es Bergh, «Valg og vel­ge­re» 2015.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.