Kraf­tig øk­ning i an­tall ja­ger­fly-ut­ryk­nin­ger

Dagsavisen Fremtiden - - Samfunn -

I lø­pet av førs­te halv­år har fly ved Bodø ho­ved­fly­sta­sjon ryk­ket ut til like man­ge opp­drag som i hele 2016 til sam­men.

To­talt ryk­ket de to F-16fly­ene som står i 24-ti­mers­be­red­skap for NATO, ut 20 gan­ger i hele fjor, og det har va­ert like man­ge så­kal­te scram­blin­ger så langt i år, mel­der NRK.

Fors­ker Jakub Go­d­zi­mir­ski ved Norsk uten­riks­po­li­tisk in­sti­tutt (NUPI) me­ner økt Nato-ak­ti­vi­tet i de bal­tis­ke om­rå­de­ne er en sann­syn­lig år­sak til den økte ak­ti­vi­te­ten i luft­rom­met i Nord-nor­ge.

– Ser du ver­den fra Mosk­va, så be­trak­tes hele Vest-euro­pa som ett stra­te­gisk om­rå­de. Det som skjer i øs­ter­sjø­om­rå­det, på­vir­ker også rus­sis­ke be­slut­nin­ger og til­stede­va­er­el­se i nord, sier Go­d­zi­mir­ski.

Han me­ner rus­ser­ne den sis­te ti­den har vist vil­je til å høy­ere ri­si­ko i luf­ten og at man har sett hand­lin­ger i luf­ten gren­ser til det ufor­svar­li­ge.

– Sann­syn­lig­vis har topp­le­del­sen i Russ­land gitt be­skjed om at man skal tør­re å ta stør­re sjan­ser for å vise rus­sis­ke hold­nin­ger og til­stede­va­er­el­se, sier han. (NTB)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.