Jø­et først

Dagsavisen Fremtiden - - Samfunn - Tor.sand­berg@dags­avi­sen.no

sel­ges el­ler lei­es ut ha en energi­at­test.

– Hvor­dan bør bo­lig­kjø­pe­re for­hol­de seg til ser­ti­fi­se­rings­ord­nin­ge­ne?

– Vi øns­ker å opp­ford­re bo­lig­kjø­pe­re til å stil­le krav til sel­ge­re og ut­byg­ge­re ved å va­ere be­viss­te for­bru­ke­re og kre­ve miljø­venn­li­ge og gode bygg. Mi­ni­mums­kra­ve­ne som er satt av myn­dig­he­te­ne gjel­der all­tid, men det er bare po­si­tivt der­som byg­get i til­legg er miljø­ser­ti­fi­sert og mer ba­ere­kraf­tig enn det myn­dig­he­te­ne kre­ver. Ser­ti­fi­se­rings­ord­nin­ger bi­drar til en­kelt å gi in­for­ma­sjon om et byggs miljø­kva­li­te­ter.

ILLUSTRA­SJON: OSLO S. UT­VIK­LING

kan drøye enda ett år før inn­flyt­tin­gen

ILLUSTRA­SJON: OSLO S UT­VIK­LING

GRØNT: På tak­ter­ras­sen skal det bli ve­ge­ta­sjon fra øyne­ne i Oslo­fjor­den.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.