Ned­gang i an­tall tvangs­ut­sen­del­ser

Dagsavisen Fremtiden - - Samfunn -

TVANG: 2.825 per­soner er blitt uttrans­por­tert med tvang fra Nor­ge førs­te halv­år i år. Det er en ned­gang på 29 pro­sent sam­men­lig­net med sam­me pe­rio­de i fjor.

Tal­le­ne fra Po­li­ti­ets ut­len­dings­en­het (PU), vi­ser at det i sam­me pe­rio­de i fjor var 3.962 per­soner som ble sendt ut av lan­det med tvang.

I førs­te halv­år i år var 1.066 av de tvangs­ut­send­te kri­mi­nel­le og straf­fe­de per­soner. Det er en li­ten øk­ning sam­men­lig­net med førs­te halv­år i fjor, da 1.031 straf­fe­de ble sendt ut av lan­det med tvang. Ut­sen­del­se av kri­mi­nel­le ut­gjør 37 pro­sent av alle uttrans­por­te­rin­ge­ne, noe som er en øk­ning på 11 pro­sent fra i fjor.

Av de straf­fe­de som er blitt uttrans­por­tert så langt i 2017 had­de 21 pro­sent stats­bor­ger­skap fra Ro­ma­nia, 14 pro­sent var pols­ke stats­bor­ge­re og 9 pro­sent var fra Li­tau­en.

I juni må­ned ale­ne ble 461 per­soner sendt ut med tvang. 198 av dis­se had­de en straffe­re­ak­sjon fra norsk po­li­ti.

Char­ter­fly til Ni­ge­ria

I juni ble det ut­ført en egen char­ter­trans­port med 15 stats­bor­ge­re fra Ni­ge­ria, hvor­av åtte var straffe­dømt i Nor­ge. Alle nek­tet å sam­ar­bei­de med nors­ke myn­dig­he­ter for å av­kla­re sin egen iden­ti­tet, og 26. juni ble de sendt ut med fly fra Oslo luft­havn Gar­der­moen via Mad­rid til La­gos i Ni­ge­ria.

Blant de fem­ten var en mann som tid­li­ge­re har va­ert om­talt i norsk pres­se etter­som han had­de sit­tet på Tran­dum ut­len­dings­in­ter­nat i tre leng­re pe­rio­der. Han hev­det at han ikke var fra Ni­ge­ria, men ble sendt ut sam­men med de øv­ri­ge.

Char­ter­trans­por­ten i juni er en av to­talt fire sli­ke ut­sen­del­ser så langt i 2017.

Ro­ma­nia top­per

Hittil i 2017 er det Ro­ma­nia som top­per lis­ten over tvangs­ut­send­te to­talt. 246 ru­me­ne­re er sendt ut, in­gen av dis­se var asyl­sø­ke­re. På andre­plass kom­mer Al­ba­nia med 220 ut­sen­del­ser (39 med av­slag på asyl­søk­na­der) og de­ret­ter Af­gha­ni­stan med 201 ut­sen­del­ser (av dis­se 140 med av­slag på asyl­søk­na­der).

To­talt 2.091 av de re­tur­ner­te er uttrans­por­tert et­ter bort- og ut­vis­nings­ved­tak, mens 495 er re­tur­nert et­ter av­slag på asyl­søk­na­der, og 239 er re­tur­nert som føl­ge av Dub­lin Iii-for­ord­nin­gen, alt­så at ved­kom­men­de er sendt til­ba­ke til det EUlan­det per­sonen først kom til.

PU har sendt ut 120 mindre­åri­ge med tvang førs­te halv­år. I juni var tal­let 18. Alle ble re­tur­nert sam­men med fa­mi­lie.

Ut­len­dings­di­rek­to­ra­tet (UDI) har an­sva­ret for as­sis­tert re­tur, tid­li­ge­re kalt fri­vil­lig re­tur. As­sis­tert re­tur er ikke in­klu­dert i sta­ti­stik­ken til PU. (NTB)

FOTO: NTB SCANPIX

PU: Po­li­ti­ets ut­len­dings­en­het (PU) har tvangs­ut­sendt 29 pro­sent faer­re per­soner førs­te halv­år i år enn et­ter sam­me pe­rio­de i fjor. Her fra PUS lo­ka­ler i Oslo.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.