HELSEFARE I BO­LI­GER

Dagsavisen Fremtiden - - Samfunn -

■ En rek­ke helse­far­li­ge stof­fer kan unn­gås ved tett opp­føl­ging på ma­te­ria­ler og kje­mi­ka­li­er ved opp­fø­ring av nye bo­lig­bygg.

■ Det på­pe­ker en­tre­pre­nør­sel­ska­pet Ve­dal, som er in­volvert i Bjør­vi­ka­ut­byg­gin­gen.

■ Det­te gjel­der blant an­net for bro­mer­te flamme­hem­me­re, ftala­ter, bis­fe­nol, for­mal­de­hyd og løse­mid­ler og flyk­ti­ge or­ga­nis­ke for­bin­del­ser.

■ Dis­se stof­fe­ne kan blant an­net føre til le­ver­ska­der, hor­mon­for­styr­rel­ser, re­du­sert frukt­bar­het, ska­der på nerve­sys­te­met, al­ler­gi­er, øye­ska­der, fos­ter­ska­der, ir­ri­ta­sjon i luft­vei­ene og kreft.

■ Ved et spe­si­elt fo­kus på re­ne og tør­re bygge­plas­ser og ut­tør­king, kan man unn­gå pro­ble­mer med mugg.

■ Mugg kan ut­lø­se både al­vor­lig ast­ma og al­ler­gi­er, og i til­legg også føre til ut­mat­tet­het, im­mun­svikt og kreft.

FOTO: KATRINE LUNKE

MILJØFOKUS: Vi­be­ke Ahl­sand og Rolf Thor­sen i Oslo S Ut­vik­ling.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.