Po­li­ti­et bry­ter sine egne fris­ter i vold­tekts­sa­ker

Dagsavisen Fremtiden - - Samfunn -

Po­li­ti­et over­hol­der ikke fris­ten på 130 da­ger i vold­tektset­ter­forsk­nin­ger. Sna­re­re tvert imot, be­hand­lings­ti­den øker mar­kant.

Bare i lø­pet av de tolv sis­te må­ne­de­ne har den gjen­nom­snitt­li­ge saks­be­hand­lings­ti­den i vold­tekts­sa­ker økt med 20 da­ger – fra 152 da­ger i førs­te del av 2016 til 172 da­ger i sam­me pe­rio­de i år. Det er stikk i strid med mål­set­tin­gen til Po­liti­di­rek­to­ra­tet, som inn­før­te tids­fris­ten på 130 da­ger i fjor, mel­der NRK.

Hen­sik­ten med å inn­føre en tids­frist var å få prio­ri­te­rin­gen av vold­tekts­sa­ker opp og tids­bru­ken før på­tale­av­gjø­rel­se ned.

– Vi øns­ker ikke at saks­be­hand­lings­ti­den øker, men det er en­kel­te kom­plek­se sa­ker vi må bru­ke lang tid på, sier av­de­lings­di­rek­tør Kris­tin Kvig­ne (bil­det) i Po­liti­di­rek­to­ra­tet til NRK.

Hun po­eng­te­rer imid­ler­tid at opp­kla­rings­pro­sen­ten hol­der seg sta­bil, selv om an­tal­let vold­tekts­sa­ker øker, og me­ner der­for brud­det på tids­fris­ten ikke gir grunn til be­kym­ring. Av 1.405 an­meld­te sa­ker i fjor, ble 39 pro­sent opp­klart, iføl­ge di­rek­to­ra­tets tall. Po­li­ti­et reg­ner både sa­ker som blir hen­lagt og sa­ker det blir tatt ut til­ta­le, som opp­klar­te.

– For oss er det også å vik­tig å se på hvor­dan kva­li­te­ten i ar­bei­det med dis­se sa­ke­ne er, og der kan vi se at vi har sam­me opp­kla­rings­pro­sent nå, til tross for en øk­ning i an­tall sa­ker. Vi me­ner da at det gjen­spei­ler at po­li­ti­et bru­ker po­liti­res­sur­se­ne rik­tig på det­te om­rå­det, sier Kvig­ne. (NTB)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.