Topp­ryt­te­re til

• 250 ekvi­pa­sjer kjem­per om pall­plas­se­ne

Dagsavisen Fremtiden - - Samfunn - HANNE SOFIE FREMSTAD hanne.sofie.fremstad@dags­avi­sen.no

SPRANG­RID­NING: Det blir kon­ge­lig opp­møte når nor­ges­mes­ter­ska­pet i sprang­rid­ning går av sta­be­len i Dram­men den­ne uka.

– Dram­men er et av de bes­te ste­de­ne i Nor­ge å dri­ve med hest, sier presse­an­svar­lig for stev­net, Mi­na Wa­len Si­men­sen.

I dag be­gyn­ner nor­ges­mes­ter­ska­pet i sprang­rid­ning på Dram­men ride­sen­ter. 250 del­ta­ke­re, el­ler så­kal­te ekvi­pa­sjer er på­meldt. Alle al­ders­grup­per er re­pre­sen­tert, fra så­kal­te Young Ri­ders til lan­dets al­ler bes­te ryt­te­re.

– En del av de al­ler bes­te ryt­ter­ne rir ikke så ofte stev­ner i Nor­ge. Men alle kom­mer på NM. prin­ses­se Märt­ha Loui­se har også gjort et sterkt come­back, og skal del­ta i den så­kal­te speed­kon­kur­ran­sen, så det er vel­dig stas, sier Si­men­sen.

Det er kon­ti­nu­er­li­ge kon­kur­ran­ser og inn­le­den­de run­der fra i dag, før fi­na­le­ne be­gyn­ner på lør­dag og søn­dag.

– Det blir gjer­ne høyt tem­po og stor spen­ning i fi­na­le­ne. Det er helt gra­tis å se på, og det er en kom­men­ta­tor som kom­mer til å hol­de pub­li­kum ori­en­tert. Så vi opp­ford­rer folk til å ta tu­ren, sier Wa­len. bes­te ryt­te­re.

Hun for­tel­ler også om et stort mil­jø av heste­jen­ter- og gut­ter i Dram­men.

– Ja, det er et stort og godt mil­jø av ryt­te­re fra om­rå­det. En av fa­vo­rit­te­ne er Vil­de Wiik Te­rum, som er re­gje­ren­de hall­mes­ter, og ny­lig del­tok i nor­disk. For­vent­nin­ge­ne til Dram­mens-ryt­ter­ne er sto­re, sier hun.

En an­nen fa­vo­ritt er Geir Gul­lik­sen. Vest­len­din­gen hol­der til på Stall Gul­lik i Lier, og er en av lan­dets bes­te ryt­te­re. Vin­ner han konge­po­ka­len i år, blir det hans tien­de sei­er. Til Dags­avi­sen Frem­ti­den sier han at han har stor re­spekt for kon­kur­ren­te­ne sine.

– Det had­de jo va­ert vel­dig stas, og det er jo det som er må­let. Men jeg er yd­myk. Man kan ikke ten­ke at det er en lett sku­ring å hen­te den inn for tien­de gang. Tid­li­ge­re år har det va­ert hard kon­kur­ran­se. Ni­vå­et er høyt, men jeg skal gjø­re mitt bes­te, sier Gul­lik­sen.

Også Gul­lik­sens to barn, Vik­to­ria og Jo­han, er sto­re fa­vo­rit­ter. Geir Gul­lik­sen, nor­ges­mes­ter

Ni­vå­et er høyt, men jeg skal gjø­re mitt bes­te.

FOTO: MI­NA WA­LEN SI­MEN­SEN

GUL­LIK­SEN: Far og sønn Geir og Jo­han Gul­lik­sen er blant lan­dets

NM 2014: Her vin­ner Jo­han Gul­lik­sen nor­ges­mes­ter­ska­pet for junior i 2014. Han er i sam­men med sin far, Geir Gull

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.