Hvor høy blir pri­sen, May? Sen, May?

BREXIT: Mens Mays re­gje­ring an­kla­ges for å «ri­ves i fil­ler av brexit», pres­ser EU på for re­sul­ta­ter når brexit-for­hand­lin­ge­ne star­ter opp igjen. • Krang­ler om reg­nin­gen for Eu-skils­mis­sen

Dagsavisen Fremtiden - - Verden - TONE MAGNI FINSTAD VESTHEIM

Den be­skri­ves som den førs­te vir­ke­li­ge run­den av brexit-sam­ta­ler: I går star­tet run­de to i for­hand­lin­ge­ne om Stor­bri­tan­nias ut­gang fra EU. Sam­ta­le­ne mel­lom bri­te­nes brexit-mi­nis­ter Da­vid Davis og EUS sjef­for­hand­ler Michel Bar­ni­er på­går fram til tors­dag. For­hand­lin­ge­ne vil gå til «hjer­tet av sa­ken», lo­vet EUS sjef­for­hand­ler Michel Bar­ni­er i går.

«Ri­ves i fil­ler»

Mens de vik­ti­ge for­hand­lin­ge­ne med EU star­ter opp igjen, ret­tes det an­kla­ger om at Mays re­gje­ring «ri­ver seg selv i fil­ler over brexit», iføl­ge The Inde­pen­dent. Det er in­tern uenig­het om brexit i re­gje­rin­gen, og re­gje­rings­kol­le­ger lek­ker til pres­sen – mot hver­and­re.

Fi­nans­mi­nis­ter Philip Ham­mond hev­der at kol­le­ger hen­ger ham ut for­di han pres­ser på for en sof­t­e­re brexit. I dag vil May ad­va­re egne mi­nist­re om at de må hol­de re­gje­rin­gens dis­ku­sjo­ner hem­me­lig. Lord Wolf­son, en be­rømt for­kjem­per for brexit og med­lem av det kon­ser­va­ti­ve par­ti­et, ut­tal­te søn­dag at Mays re­gje­ring mang­ler en klar vi­sjon om brexit. Sam­ti­dig er par­ti­et svek­ket av stri­den om May vil over­le­ve lands­mø­tet i ok­to­ber, og det på­føl­gen­de Eu-topp­mø­tet, der stats­mi­nis­te­ren må gi en­de­lig svar på hva slags brexit-exit hun øns­ker.

Tross uro på hjemme­bane, det­te er de fem strids­spørs­må­le­ne bri­te­ne dis­ku­te­rer med EU og bri­te­ne den­ne uka:

1. Reg­nin­gen

Hvor mye skal skils­mis­sen med EU kos­te bri­te­ne?

Stor­bri­tan­nias uten­riks­mi­nis­ter Bo­ris John­son sa i for­ri­ge uke at EU kun­ne «dra og plyst­re» (go whist­le) for de sum­me­ne som an­tas at EU vil­le kre­ve fra Stor­bri­tan­nia.

– Jeg hø­rer ikke noe plyst­ring, bare klok­ka som tik­ker, pa­rer­te Michel Bar­ni­er, EUS sjef­for­hand­ler, mot bri­te­nes uten­riks­mi­nis­ter.

Den en­de­li­ge sum­men som de to par­te­ne kom­mer fram til blir sett på som en test for May på hjemme­bane, skri­ver Po­li­ti­co. Fra EUS side blir sum­men en peke­pinn på Stor­bri­tan­nias vil­lig­het til å bøye seg for hele skils­misse­pak­ken fra EU.

Beg­ge si­der vir­ker å va­ere eni­ge om at de ikke skal opp­gi noen sum of­fent­lig. Men uli­ke tall svir­rer i kor­ri­do­re­ne i Lon­don og Brus­sel: EUS minste­krav skal va­ere på 65 mil­li­ar­der euro, noe som til­sva­rer Stor­bri­tan­nias an­del av EUS nå­va­eren­de bud­sjett, som ut­gjør vel 12,5 pro­sent, ut 2020. And­re kil­der sier at tal­let vil sti­ge til 100 mil­li­ar­der el­ler mer.

Bri­te­nes år­li­ge bi­drag til EU er på mel­lom 10 og 12 mil­li­ar­der euro. EU vil først mer­ke det­te inn­tekts­ta­pet fra 2018. Brus­sel skal også ha delt et do­ku­ment med 27 euro­pe­is­ke ho­ved­ste­der der de fore­slår at 80 mil­li­ar­der bør va­ere pris­lap­pen for bri­te­nes skils­mis­se.

Char­les Grant, di­rek­tør for Cent­re for Euro­pean Re­form, en tenke­tank i Lon­don, sier iføl­ge Po­li­ti­co at EUS en­de­li­ge mål er 65 mil­li­ar­der euro, og at en av­ta­le tro­lig vil kom­me i havn i lø­pet av høs­ten.

Bri­te­ne må be­ta­le det de er ju­ri­disk for­plik­tet til å be­ta­le, fast­slo Labour-le­der Jere­my Cor­byn, som har hatt «vel­dig in­for­ma­ti­ve, vel­di­ge aer­li­ge og vel­dig nyt­ti­ge» dis­ku­sjo­ner om EU med EUS brexit-sjef Michel Bar­ni­er. May må ta Cor­byn med på la­get i bri­te­nes for­hand­lings­team, krev­de Eu-topp Guy Ver­hof­stadt søn­dag.

Jeg hø­rer ikke noe plyst­ring, bare klok­ka som tik­ker. Michel Bar­ni­er, EUS sjef­for­hand­ler for brexit

2. Eu-bor­ger­ne

Brexit-mi­nis­ter Da­vid Davis sier at hans førs­te prio­ri­tet den­ne uka vil va­ere å pres­se på for ret­tig­he­ten til de tre mil­lio­ne­ne Eu-bor­ge­re som bor i Stor­bri­tan­nia, og en mil­lion bri­ter som bor i EU, iføl­ge The Inde­pen­dent.

Eu-le­der­ne har al­le­re­de av­vist stats­mi­nis­ter Theresa Mays

til­bud til Eu-bor­ger­ne som hun selv har kalt «sje­ne­røst». EU me­ner Mays til­bud fra­tar Eu-bor­ger­ne i Stor­bri­tan­nia ret­tig­he­ter som de har i dag.

3. Han­del

Hvor lang tid vil det ta før skils­mis­sen er over og et nytt han­dels­for­hold mel­lom EU og Stor­bri­tan­nia kan ta form?

May sier det kan skje i lø­pet av to år, men inn­røm­mer at det kan kom­me til å gå med eks­tra tid for å set­te pla­ne­ne ut i live. Her er det in­tern uenig­het i May-re­gje­rin­gen: Davis me­ner det­te kan ta «mak­si­malt tre år». Han­dels­mi­nis­ter Liam Fox sier at det vil ta «et par må­ne­der», mens fi­nans­mi­nis­ter Philip Ham­mond tar til orde for «et par år».

4. Kjerne­kraft

May ut­tal­te i mars at Stor­bri­tan­nia vil for­la­te det euro­pe­is­ke atom­energi­by­rå­et, Eu­ratom som føl­ge av brexit. Kri­ti­ke­re sier at det­te vil øde­leg­ge for frakt av ra­dio­ak­tivt ma­te­ria­le som bru­kes til å dia­gnos­ti­se­re og be­hand­le kreft. Brexit-mi­nis­ter Davis sier at Stor­bri­tan­nia kan kom­me til å søke om en egen form for til­knyt­ning til Eu­ratom. Spørs­må­let om med­lem­ska­pet kan bli en vik­tig test på «den røde lin­je» som EUS prin­sipp om fri be­ve­gel­se mel­lom med­lems­lan­de­ne ut­gjør, og hvor­dan bri­te­ne vil hånd­te­re det­te.

5. Ir­land

EU og Stor­bri­tan­nia skal også prø­ve å bli eni­ge om hva de skal gjø­re med den irs­ke gren­sen når Stor­bri­tan­nia er ute av EU?

Tysk­land har stilt spørs­mål ved om det trengs en åpen gren­se mel­lom Ir­land og NordIr­land, som er en del av Stor­bri­tan­nia, et­ter brexit. tone.magni.finstad.vestheim@dags­avi­sen.no

Kil­de: Bloom­berg, Po­li­ti­co

HODEBRY: Stor­bri­tan­nias stats­mi­nis­ter Theresa May får gjen­nom­gå på inn­si­den av re­gje­rings­lo­ka­le­ne for brexit-stra­te­gi­en sam­ti­dig som re­gje­rin­gen «time­out» sam­men med ekte­man­nen Philip un­der Wim­ble­don-tur­ne­rin­gen på søn­dag.

FOTO: DANIEL LEAL/NTB SCANPIX

split­tes av in­tern uro. Her tar hun en

FOTO: NTB SCANPIX

JOKER: Labours Jere­my Cor­byn (t.v.) fora­erer EUS brexit-sjef Michel Bar­ni­er (t.h.) en Ar­se­nal-t-skjor­te. De to har hatt brexit-sam­ta­ler.

FOTO: NTB SCANPIX

FORHANDLER: Brexit-mi­nis­ter Da­vid Davis (t.v.) mø­ter EUS forhandler Michel Bar­ni­er (t.h.) den­ne uka.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.