– Hvor­for vil ikke Nor­ge ha oss?

Dagsavisen Fremtiden - - Verden -

SY­RIA: Hvor­for tar rike Nor­ge imot så få av oss, spør sy­ris­ke flykt­nin­ger i Li­ba­non. Det er let­te­re å in­te­gre­re dem der de er, sva­rer inn­vand­rings­mi­nis­ter

Syl­vi List­haug.

Kri­gen i Sy­ria har rast i over seks år, 400.000 men­nes­ker er tro­lig drept og halve be­folk­nin­gen er dre­vet på flukt – minst 5 mil­lio­ner til nabo­land og 6,3 mil­lio­ner in­ne i Sy­ria. Li­ba­non, som er litt stør­re enn Ro­ga­land fyl­ke, had­de rundt 4,5 mil­lio­ner inn­byg­ge­re før kri­gen i Sy­ria. Nå le­ver det også minst 1,5 mil­lio­ner sy­ris­ke krigs­flykt­nin­ger der. Nor­ge har gitt opp­hold til un­der 12.000 og inn­vand­rings­mi­nis­ter Syl­vi List­haug (Frp) me­ner at det­te er nok.

– Li­ba­non er et nabo­land og langt li­ke­re Sy­ria enn hva Nor­ge er. Det er mye enk­le­re å in­te­gre­re sy­ris­ke flykt­nin­ger i Li­ba­non, sier hun til NTB.

Et liv i telt

– Er ikke Nor­ge ver­dens ri­kes­te land, spør Ghassoun når vi for­tel­ler hvor man­ge sy­re­re som er inn­vil­get asyl i Nor­ge.

Den 42 år gam­le kvin­nen flyk­tet fra lands­byg­da i Hama­pro­vin­sen i 2013. De sis­te tre åre­ne har hun levd i et telt i Sem­maqi­y­eh lengst nord i Li­ba­non, sam­men med ekte­man­nen og den 13 år gam­le søn­nen. Om vin­te­ren høl­jer reg­net ned. De gam­le tep­pe­ne som dek­ker jord­gul­vet hind­rer ikke fukt og kul­de fra å tren­ge inn. Om som­mer­en er det kve­len­de varmt.

Solg­te alt

For å kom­me seg til Li­ba­non måt­te fa­mi­li­en sel­ge både hu­set og man­nens mo­tor­syk­kel og i til­legg ta opp et lån på 13.000 kro­ner hos smug­ler­ne som hjalp dem over gren­sa.

Hvor­dan de noen­sin­ne skal greie å be­ta­le lå­net til­ba­ke og sam­ti­dig liv­na­ere seg i Li­ba­non, vet de ikke. Man­nen jak­ter på dag­job­ber i lands­byer i om­rå­det, men har ikke klart å fin­ne ar­beid på tre må­ne­der. De sy­ris­ke flykt­nin­ge­ne gjør at det er nok av ar­beids­kraft i om­rå­det, og stor­bon­den som ei­er telt­plas­sen, har ikke noe å til­by. Li­ke­vel kre­ver han 2.000 kro­ner året i leie av flykt­nin­ge­ne.

Ekte­man­nen drept

Noen telt borten­for bor den 27 år gam­le enka Ra­biaa, sam­men med de to bar­na sine på sju og åtte år. Man­nen ble drept da kri­gen kom til Ba­ba AMR i Homs, hvem som drep­te ham vil hun ikke snak­ke om. Homs var de tre førs­te åre­ne av kri­gen opp­rørs­kon­trol­lert, men ble gjen­erob­ret av re­gje­rings­styr­ker i 2014. Fa­mi­li­ens hus er brent ned, alt de en gang had­de er borte, for­tel­ler Ra­biaa. I tre år nå har hun og bar­na bodd i telt­lei­ren i Sem­maqi­y­eh.

– Det er ikke bra her, søp­pe­let fly­ter og vi er syke hele tida, men har ikke råd til lege og medi­si­ner. Tror du Nor­ge vil ha oss, spør Ra­biaa, som sa­er­lig er be­kym­ret for bar­na.

Selv om kri­gen i Sy­ria stan­set i dag, kom­mer ikke dis­se flykt­nin­ge­ne til å re­tur­ne­re i mor­gen, sier Assem Ch­rain i hjelpe­or­ga­ni­sa­sjo­nen LOST. (NTB)

Er ikke Nor­ge ver­dens ri­kes­te land? Ghassoun, sy­risk flykt­ning

FOTO: NTB SCANPIX

FLYK­TET: Ra­biaa flyk­tet fra Homs-pro­vin­sen i Sy­ria da man­nen ble drept. De sis­te tre åre­ne har hun levd sam­men med sine to barn i Li­ba­non.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.