Russ­land-rot svek­ker Trumps opp­slut­ning

Dagsavisen Fremtiden - - Verden -

USA: Rot rundt kon­tak­te­ne med Russ­land før val­get gjør at Do­nald Trump nå har la­ve­re opp­slut­ning enn noen an­nen ame­ri­kansk pre­si­dent de sis­te 70 åre­ne.

Må­lin­gen fra Washing­ton Post og ABC News vi­ser at sta­dig fle­re ame­ri­ka­ne­re har fått nok av kao­set rundt mø­te­ne med rus­sis­ke kon­takt­per­soner un­der inn­spur­ten av valg­kam­pen i fjor. Tal­le­ne vi­ser også mis­nøye med pre­si­den­tens hånd­te­ring av in­ter­na­sjo­na­le spørs­mål og hans fram­tre­den un­der be­søk i ut­lan­det. Et halvt år et­ter at han ble pre­si­dent, har til­li­ten til Do­nald Trump sun­ket til 36 pro­sent. I april had­de 42 pro­sent av de spur­te til­lit til Trump. 58 pro­sent av ame­ri­ka­ner­ne sier nå at de over­ho­det ikke har til­lit til Trump, vi­ser må­lin­gen. Trum­p­ad­mi­ni­stra­sjo­nen sli­ter med å for­kla­re sta­dig nye mo­men­ter i det som i bes­te fall fram­står som en uryd­dig og uko­or­di­nert kon­takt med rus­sis­ke mel­lom­menn og -kvin­ner, i ver­ste fall som en be­visst stra­te­gi for å un­der­gra­ve pre­si­dent­kan­di­dat Hil­la­ry Clin­ton.

Usa-eks­pert Jan Arild Sno­en sier at gjen­nom­snitts­tal­le­ne for fle­re må­lin­ger er sta­bi­le, men at Trump er in­ne i en svakt ne­ga­tiv tendens.

– Pre­si­den­ten har ikke kon­troll over Russ­land­sa­ken. Det er fle­re uav­hen­gi­ge etter­forsk­nin­ger som på­går, og det duk­ker sta­dig opp nye ele­men­ter. Men det skal mye til at det­te får noen va­rig ef­fekt. Det vil bli nye drypp i pres­sen, men grunn­fjel­let rok­kes ikke av det­te. Han har sta­dig rundt 40 pro­sent opp­slut­ning, ikke så mye un­der valg­re­sul­ta­tet. (NTB)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.