Ate­li­er med Oslos bes­te ut­sikt

• Nye kunst­ne­re på plass i råd­hus­tår­net

Dagsavisen Fremtiden - - Kultur - To­ril.hau­gen@dags­avi­sen.no

183 m². En tak­høy­de på tre og en halv eta­sje. Ut­sikt til fjor­den. Kunst­ner Lot­te Ko­now Lund har blitt til­delt Oslos bes­te ate­li­er, i Råd­hu­sets vest­re tårn.

■ TO­RIL HAU­GEN

■ WANDA NATHALIE NORDSTRØM (FOTO)

– Jeg kom­mer fra en 25 m² stor kjel­ler på Sin­sen, hvor ed­der­kop­pe­ne var så sto­re at de had­de etter­navn. Så for meg er det­te helt fan­tas­tisk. Kunst­ner Lot­te Ko­now Lund ler hjer­te­lig og strå­ler av be­geist­ring der hun ser seg rundt i det luf­ti­ge ate­lie­ret i det vest­re tår­net i Oslo råd­hus. Ate­lie­ret lig­ger i 13. eta­sje og er på 183 roms­li­ge m². Tak­høy­den på 8,35 me­ter til­sva­rer tre og en halv eta­sje. En dør fø­rer ut til en li­ten lufte­bal­kong hvor kunst­ne­ren kan over­kom­me høyde­skrek­ken og nyte by­ens bes­te ut­sikt mot Råd­hus­kaia, fest­nin­gen og Aker Bryg­ge. Det enor­me tak­vin­du­et sør­ger for ide­el­le lys­for­hold.

– Det er fa­sci­ne­ren­de å se hvor­dan ly­set end­rer seg hele tida, alt et­ter va­er og tid på døg­net, sier Ko­now

Lund.

Kunst­his­to­rie i veg­ge­ne

Lot­te Ko­now Lund er en av tre hel­di­ge kunst­ne­re som 1. juli kun­ne flyt­te inn i eget ate­li­er i Råd­hu­set. Sam­men med An­na Da­ni­ell og Wen­di­mag­egn Mas­res­ha dis­po­ne­rer hun hele øvers­te eta­sje i det vest­re tår­net.

Helt si­den råd­hu­set sto fer­dig opp­ført, har det va­ert kunst­ne­re øverst i vest­re tårn. I be­gyn­nel­sen var det kunst­ne­re som had­de fått i opp­drag å ut­smyk­ke Råd­hu­set som fikk dis­po­ne­re de tre ate­lie­re­ne på 183, 97 og 65 m². Stør­rel­ser som Hen­rik Sø­ren­sen, Per Krogh og An­ne Grim­da­len er blant dis­se. Et­ter at Råd­hu­set sto fer­dig, fort­sat­te ord­nin­gen. An­net­hvert år får tre kunst­ne­re til­delt plass. Ate­lie­re­ne for­de­les mel­lom en etab­lert kunst­ner, en ung kunst­ner og en uten­landsk kunst­ner.

Char­lot­te Wiik er ut­dan­net kunst­his­to­ri­ker og er spe­sial­kon­su­lent i Råd­hu­sets for­valt­nings­tje­nes­te. Hun me­ner det­te til­bu­det er vik­tig for by­ens kunst­ner­liv.

Kul­tu­rell ka­pi­tal

– Det­te er en del av Oslo kom­mu­nes kul­tu­rel­le ka­pi­tal. Vi øns­ker å sti­mu­le­re til at kunst­ne­re kan job­be sen­trumsna­ert i Oslo by. Det er vik­tig for­di kunst­ne­res vil­kår mar­gi­na­li­se­res i sen­trum. For oss be­tyr det mye å gi kunst­ner­ne den hon­nø­ren det er å ha dis­se sto­re lo­ka­le­ne til dis­po­si­sjon. Ate­lie­re­ne er gra­tis for kunst­ner­ne og vi ser på det­te som en slags sti­pend­ord­ning, for­tel­ler hun.

Lot­te Ko­now Lund me­ner til­bu­det fra Råd­hu­set er vik­tig i en tid hvor høye lei­e­pri­ser pres­ser kunst­ner­ne ut av sen­trum. I 15 år holdt hun til i kul­tur­hu­set Bor­gen, inn­til den­ne ble re­vet i 2015.

– Du kan si at bort­sett fra de tre kunst­ner­ne som hol­der til i Råd­hu­set, så fin­nes det nes­ten ikke kunst­ne­re i Oslo sen­trum len­ger. Vi er vit­ne til en vold­som gen­tri­fi­se­ring av Oslo. Se bare på Barco­de, som iro­nisk nok er byg­get der Bor­gen en gang lå, det er et sym­bol for hvor­dan pen­ge­ne går rundt ved hjelp av det di­gi­ta­le, et sym­bol på pen­ger, men ikke pen­ge­nes ver­di, sier hun med re­fe­ran­se til strek­ko­den som Barco­de etter­lig­ner. Men hvor skal man ha pro­duk­sjon av inn­hold? Hvor skal man lage ting? spør hun.

Hun me­ner at kunst bør ha en sen­tral rol­le i en bys iden­ti­tet.

– Man må gi kunst­ne­re en mu­lig­het til å va­ere syn­li­ge. Men­nes­ker rei­ser over hele ver­den for å se byer med kunst, se bare på byer som New York, Ber­lin, Pa­ris, Ro­ma og Fi­ren­ze. Hvor­for ser man ikke ver­di­en av kunst­pro­duk­sjon i Oslo?

Stort for­mat

Nå ser hun fram til å lage kunst som blir på­vir­ket av ate­lie­ret hun har fått til­delt. Ko­now Lund er ikke i tvil om at stør­rel­sen på ate­lie­ret kom­mer til å på­vir­ke det hun ska­per.

– Jeg kom­mer helt klart til å job­be i stør­re for­ma­ter. Hvor ofte har man egent­lig mu­lig­he­ten til å job­be med stør­re ting? Hittil er en vegg­plass på 4,5 me­ter det størs­te jeg har hatt til rå­dig­het. Kuns­ten og rom­met er som språ­ket og inn­hol­det i det du har å si – det hen­ger sam­men, sier hun.

Kunst­ne­ren er også opp­tatt av at hun nå har ate­li­er midt i mak­tens høy­borg.

– Jeg tror at kuns­ten jeg la­ger kom­mer til å bli på­vir­ket av det­te hu­set her og det som skjer her og rundt i byen. Jeg er in­ter­es­sert i makt­struk­tu­ren i Oslo og helt kon­kret hvor­dan det er å va­ere i det­te hu­set.

Al­le­re­de nå vet hun at det skal bli hardt å for­la­te ate­lie­ret om to år.

– Jeg sat­ser på å gjø­re som Hen­rik Sø­ren­sen og bli her i 12 år, sier hun med en lat­ter.

Det­te er en del av Oslo kom­mu­nes kul­tu­rel­le ka­pi­tal. Char­lot­te Wiik

Kunst­ne­ren Lot­te Ko­now Lund har god vegg­plass i sitt nye ate­li­er i Oslo råd­hus.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.