Vil ikke ha små­pen­ger

Dagsavisen Fremtiden - - Kultur -

BALLETT: For­sla­get til etter­lønn for dan­se­re er uak­sep­ta­belt.

Fag­for­bun­dets Met­te Hen­rik­sen Aas tar i den­ne avi­sen til orde for at Sta­ten bør ta an­svar for å løse pen­sjons­flo­ken ved Den Nors­ke Ope­ra & Ballett. Vi kun­ne ikke va­ert mer eni­ge. Det sier seg selv at Sta­ten må ta an­svar for pro­ble­mer ved en in­sti­tu­sjon som Sta­ten selv fi­nan­sie­rer og sty­rer. Det vi der­imot ikke er helt eni­ge i er at pen­sjo­nen er en so­si­al ord­ning. Pen­sjon er en del av løn­na til kunst­ner­ne ved Ope­ra­en, akku­rat som i sam­fun­net el­lers.

– Jasså, har du fått deg jobb i Sta­ten? Ja, da er vel løn­na sånn pas­se dår­lig og pen­sjons­ord­nin­gen vel­dig bra da?

Det­te har vi vel alle hørt el­ler tenkt. Med­lem­ska­pet i Sta­tens pen­sjons­kas­se er det bes­te med å job­be i of­fent­lig sek­tor sies det. Det er enig­het blant folk flest om at løn­na i det of­fent­li­ge er gans­ke dår­lig, i hvert fall om man sam­men­lig­ner med pri­vat sek­tor. Men det har i en år­rek­ke va­ert greit for­di pen­sjo­nen har va­ert vel­dig god. Sum­men av en sva­ert god pen­sjons­ord­ning og en re­la­tivt lav lønn er lik en god livs­lønn og det er man for­nøyd med.

Over til dan­ser­ne og san­ger­ne ved Ope­ra­en. Som de fles­te har fått med seg har dis­se grup­pe­ne så­kal­te saeral­ders­gren­ser. Det­te in­ne­ba­erer at når de har nådd en viss al­der må slut­te å ar­bei­de. Som en kom­pen­sa­sjon for det­te får de ta ut pen­sjon. Den­ne pen­sjo­nen er på in­gen måte noe å bli rik av, men det hol­der i det mins­te til smør på brø­det og av­drag på hus­lå­net. Som i alle and­re an­set­tel­ses­for­hold er det­te med pen­sjon noe man dis­ku­te­rer i sam­men­heng med lønn og and­re ar­beids­be­tin­gel­ser. For­di pen­sjon er en del av løn­na her som el­lers i sam­fun­net.

Så til Sta­ten, el­ler Kul­tur­de­par­te­men­tet i det­te til­fel­let. De­par­te­men­tet har len­ge sig­na­li­sert at de øns­ker å kvit­te seg med dis­se bry­som­me saeral­ders­gren­se­ne. De har fore­lø­pig ikke fun­net en lov­lig måte å gjø­re det­te på, si­den det­te er hjem­let i en egen lov kalt Ope­ra­pen­sjons­lo­ven. Vi­de­re sier Ar­beids­miljø­lo­ven at der­som ar­beids­gi­ver øns­ker at ar­beids­ta­ker skal gå av før pen­sjons­al­der må ar­beids­gi­ver kom­pen­se­re med pen­sjon fra den da­to­en ar­beids­ta­ke­ren må slut­te å job­be. Det­te gjel­der alt­så ikke bare for Ope­ra­en, men for alle ar­beids­for­hold. Skal man kut­te i pen­sjo­nen til en ar­beids­ta­ker kut­ter man alt­så i livs­løn­na til ved­kom­men­de en­ten hun er dan­ser, po­li­ti el­ler syke­plei­er.

Hel­dig­vis, kan man kan­skje si, står det alt­så noe lov­verk og ju­ri­dis­ke flo­ker i vei­en for Kul­tur­de­par­te­men­tets plan fore­lø­pig. De ser nem­lig for seg å av­vik­le saeral­ders­gren­se­ne og hel­ler gi kunst­ner­ne en etter­lønn som skal bru­kes til om­sko­le­ring. Kunst­ner­nes pen­sjons­ord­ning har en ver­di på na­er­me­re 4 mil­lio­ner kro­ner for en kor­san­ger og over 8 mil­lio­ner for en dan­ser, mens etter­lønns­ord­nin­gen til­sva­rer i over­kant av halv­an­nen mil­lion. Det sier seg selv at et så stort kutt i livs­løn­na ikke kan ak­sep­te­res.

Som Hen­rik­sen Aas sier bør Sta­ten ta an­svar for ut­ford­rin­ge­ne da­gens pen­sjons­ord­ning ska­per for Ope­ra­en. Bal­let­mam­ma og si­vil­øko­nom Gø­ril Bjer­kan lan­ser­te en mu­lig løs­ning i vår: Pen­sjons­ut­gif­te­ne til an­sat­te med saeral­ders­gren­ser bør løf­tes ut av regn­ska­pet og dek­kes av en sa­er­skilt år­lig over­fø­ring fra Stor­tin­get. Da slip­per man de gjen­tat­te og res­surs­kre­ven­de dis­ku­sjo­ne­ne om det regn­skaps­mes­si­ge un­der­skud­det, og Ope­ra­ens sty­re og le­del­se kan kon­sen­tre­re seg om den på­virk­ba­re lø­pen­de drift.

Hen­rik­sen Aas og Gø­ril Bjer­kan har rett. Ope­ra­ens ut­ford­rin­ger er Sta­tens an­svar og kan lø­ses med et penne­strøk av Sta­ten selv. Pen­sjon er en del av løn­na og vi lar oss ikke av­spi­se med små­pen­ger i kom­pen­sa­sjon der­som den fjer­nes.

Går dis­se dan­ser­ne i Na­sjo­nal­bal­let­ten UNG over til fast an­set­tel­se i Ope­ra­en, vil de­res pen­sjons­al­der va­ere 41 år. FOTO: ERIK BERG/DNO&B

KULTUR CHRISTINE THOMASSEN

Nest­le­der i Mu­si­ker­nes Fel­les­or­ga­ni­sa­sjon

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.