På kino

Dagsavisen Fremtiden - - Kulturscene -

6 «Prin­ses­se Mo­nono­ke»

Et av Hayao Mi­yaza­kis­sans sto­re mes­ter­verk. Moralsk kom­pleks fa­bel om miljø­vern og na­tur­ba­lan­se.

5 «War for the Pla­net of the Apes»

En mo­der­ne snø-western, en me­lan­kolsk hevn­thril­ler, en «fluk­ten fra feng­se­let»-thril­ler og et per­son­lig dra­ma som nøk­ker i hjerte­stren­ge­ne. Det­te er en av årets bes­te fil­mer.

«In Betwe­en»

Tre pa­le­stins­ke kvin­ner de­ler lei­lig­het i stor­byen Tel Aviv. De­res fri­gjor­te livs­før­sel ut­ford­rer re­li­giøs in­to­le­ran­se og un­der­tryk­kel­se.

«Spi­der-man: Home­coming» Mar­vel har tatt kon­trol­len over Spi­der-man og le­ve­rer en hu­mo­ris­tisk, sym­pa­tisk og un­der­hol­den­de film om nett­spin­ne­ren.

«It Co­mes at Night»

Den mest an­spen­te, in­ten­se fil­men jeg kan hus­ke å ha sett det sis­te året: og en av de von­des­te.

«Won­der Wo­man»

Fun­ge­rer over all for­vent­ning; både som et my­tisk helte­sagn, en anti­krigs­film, ac­tion­ko­me­die, ma­ti­né-even­tyr, su­per­helt-opp­rin­nel­ses­his­to­rie og som et ro­man­tisk dra­ma.

«I Am Not Your Ne­gro» En es­sen­si­ell his­to­rie­lek­sjon, og et første­klas­ses por­trett ikke bare av for­fat­te­ren Ja­mes Bald­win, men av hele USA.

«Milo – må­nens vok­ter»

Et pris­be­løn­net even­tyr for barn med en unik my­to­lo­gi og im­po­ne­ren­de vi­su­ell stil. «Ali­en: Co­ven­ant»

Nye og gam­le fans av Ali­en-fil­me­ne kan stål­set­te seg først som sist: «Ali­en: Co­ven­ant» er et bek­mørkt, ele­gant beist som bi­ter seg godt fast i se­ri­ens my­to­lo­gi.

«Guar­di­ans of the Galaxy Vol. 2»

Til tross for en­kel­te inn­si­gel­ser er det­te fort­satt en av de mest un­der­hol­den­de fil­me­ne jeg har sett det sis­te året.

«Get Out»

«Get Out» er først og fremst en skrekk­film, men fun­ge­rer like bra som en po­li­tisk sa­ti­re om rase­re­la­sjo­ner.

4

«Pop Aye»

En ek­sen­trisk og sym­pa­tisk road mo­vie om en mann som leg­ger ut på vand­ring med en ele­fant.

«Gru­som­me meg 3» Som med de tid­li­ge­re fil­me­ne i se­ri­en er fil­men fest­ligst i de små, ab­sur­de de­tal­je­ne, og ska­per­ne fik­ser dess­uten det­te med slap­stick­hu­mor og barn­lig ba­ja­se­ri bed­re enn noen and­re i bran­sjen.

«Fra bal­kon­gen»

Det er de vir­ke­lig sto­re spørs­må­le­ne som står på agen­da­en her, og det Gia­e­ver mak­ter med sine egne tan­ker i en i ut­gangs­punk­tet vans­ke­lig til­gjen­ge­lig film, er å få and­re til å gjø­re det sam­me, alt­så ten­ke. «My Cou­sin Rachel» Ro­ger Michell har la­get en smak­full, so­fis­ti­kert og på sine egne pre­mis­ser se­ver­dig pro­duk­sjon, dre­vet av en skik­ke­lig sterk skue­spil­ler­pre­sta­sjon av Rachel Weisz.

«Kap­tein Su­per­tru­se: Den førs­te epis­ke fil­men»

Gjen­ska­per tro­fast den vi­su­el­le sti­len og hu­mo­ren fra bø­ke­ne, noe som be­tyr mye fre­ne­tisk slap­stick, harm­løse rampe­stre­ker og fa­mi­lie­venn­lig anar­ki.

«Richard Stor­ken»

En ko­se­lig, va­nilje­mild data­ani­ma­sjon som ret­ter seg mot yng­re barn; med en fri­sin­net hold­ning til dem som er an­ner­le­des.

3

«Sou­ve­nir»

En kja­er­lig­hets­his­to­rie mel­lom en ung mann og en kvin­ne som er rundt tre gan­ger så gam­mel som ham.

«Jac­ques –

Ha­vets erob­rer»

De im­po­ne­ren­de un­der­vanns­opp­ta­ke­ne er mu­li­gens verdt bil­lett­pri­sen i seg selv, men den frans­ke re­gis­sø­ren Jero­me Sal­le er slett in­gen sterk his­to­rie­for­tel­ler.

«The Hou­se» Skue­spil­ler­ne fjol­ler frem et du­sin for­skjel­li­ge re­plik­ker til hver sce­ne, og så skjø­tes alt sam­men un­der re­di­ge­rin­gen. En slag­plan som fun­ge­rer i rykk og napp, men slett ikke len­ge nok til å gjø­re det­te til en suk­sess.

«All Ey­ez On Me» De­me­tri­us Shipp Jr. som spil­ler den voks­ne Tupac, er den enes­te som kom­mer noen­lun­de godt ut av «All Ey­ez On Me». Ikke bare har han en slå­en­de lik­het med ori­gi­na­len, men han har også en til­stede­va­er­el­se som res­ten av fil­men mang­ler.

«Trans­for­mers: The Last Knight»

En ut­mat­ten­de ka­ko­fo­ni av di­gi­ta­le spe­sial­ef­fek­ter, kon­stan­te eks­plo­sjo­ner, samt en for­akt­full man­gel på hu­mo­ris­tisk ret­nings­sans, in­tel­li­gens og re­spekt for tra­di­sjo­nell his­to­rie­for­tel­ling.

«Sis­te natt med jen­te­ne»

Harm­løs vor­spiel-film, men med tan­ke på ta­len­te­ne in­volvert bur­de det­te va­ere mye, mye mor­som­mere.

«The Mum­my»

Et syn­te­tisk salgs­pro­dukt som har ben­sin­tan­ken full av Tom Crui­se-stjerne­kraft og spo­ra­disk un­der­hold­nings­ver­di, men in­gen for­mål hin­si­des å va­ere en pro­fitt­ma­skin.

«Pi­ra­tes of the Ca­ribbean: Salazar’s Re­ven­ge» Un­der­hold­nings­ver­di­en er der fort­satt, men det­te uni­ver­set er nå mel­ket til sis­te drå­pe.

2

«Bay­watch»

Årets film­ver­sjon av «Bay­watch» er akku­rat like mid­del­må­dig som Tv-se­ri­en. Den er mer en pa­ro­di enn en hyl­lest.

«War for the Pla­net of the Apes». FOTO: TWENTIETH CENTURY FOX NORWAY

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.