Nor­ges vei til­ba­ke

Har mye å snak­ke om et­ter ta­pet for Ne­der­land

Dagsavisen Fremtiden - - Sport -

FOT­BALL-EM: Nor­ge tap­te åp­nings­kam­pen mot Ne­der­land. – Vi skal fin­ne en vei til­ba­ke, lo­ver Ma­ren Mjel­de.

SJUR NATVIG Det var lite som fun­ger­te for Nor­ge i åp­nings­kam­pen mot Ne­der­land, og Nor­ge var hel­dig som slapp unna med 0-1-tap.

– Det­te var en kamp vi har ven­tet len­ge på, og et mes­ter­skap vi har ven­tet på. Vi had­de lyst på en god opp­le­vel­se, men fikk det ikke. Vi må bare leg­ge det bak oss og er­kjen­ne at det vi gjor­de ikke var godt nok. Jeg må va­ere en av dem som går foran slik at vi blir klar for nes­te kamp, sier lands­lags­kap­tein Mjel­de.

Må la­ere

Hå­pet før kam­pen var at ne­der­len­der­ne skul­le va­ere pre­get av stun­dens al­vor foran ful­le tri­bu­ner i Utrecht. I ste­det ble hjemme­la­get løf­tet fram av pub­li­kum.

– Det er vans­ke­lig å si om vi ble tatt litt av øye­blik­ket. Ram­men var noe vi skul­le bru­ke til vår for­del. Had­de vi fått en kjempe­start så kun­ne ting va­ert helt an­ner­le­des, men det var lite som stem­te for oss, og da fikk Ne­der­land gjø­re noe av det de er best til, nem­lig å kon­tre. Det fikk de gjø­re vel­dig mye, sier Mjel­de.

– Vi må få lov til å dep­pe nå, men vi skal fin­ne ut av ting sam­men og la­ere av det. Vi har mye å snak­ke om. Vi kan ikke leg­ge oss ned, det er ikke lov i det hele tatt. Vi har to ufat­te­lig vik­ti­ge kam­per foran oss, og vi må bare bret­te opp er­me­ne.

Nyt­ter ikke

Mar­tin Sjö­gren har fått kri­tikk for sitt la­g­uttak. Blant an­net bruk­te han Ma­ria Tho­ris­dottir i en for hen­ne uvant po­si­sjon på midt­ba­nen i ste­det for å la hen­ne spil­le stop­per og flyt­te Mjel­de ett ledd fram.

– Det er lett å va­ere etterpå­klok, og vi kom­mer ikke langt med det. Val­ge­ne som er gjort må vi stå for, sier Mjel­de, som ikke vil slak­te tre­ne­rens end­rin­ger.

– Når ting ikke fun­ge­rer så vil man gjer­ne prø­ve noe nytt, og folk som har vist seg fram på tre­ning for­tje­ner å spil­le. I dag var det kol­lek­ti­vet som svik­tet. Det er vans­ke­lig å pres­te­re når la­get ikke pres­te­rer. (NTB)

TAP: Det ble ikke den åp­nings­kam­pen på mes­ter­ska­pet som Nor­ge had­de øsn­ket seg, men Ing­rid Moe Wold (t.v) og Ma­ren Mjel­de (t.h) har his­to­ri­en kam­pen mot Bel­gia tors­dag.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.