Froo­me vin­ner Touren

Dagsavisen Fremtiden - - Sport - HAAKON THON

■ Tour de Fran­ce be­ve­ger seg inn i den sis­te uka. Det be­tyr en hel uke til med her­lig syk­kel­sport. For den­ne ut­ga­ven av Touren har va­ert fe­no­me­nal. Fjel­le­ne og sam­men­lagt­fa­vo­rit­te­ne har le­vert et ritt som er bed­re enn på man­ge år.

Aru har vist at han kan kjø­re fra Froo­me i mot­bak­ker, Dan Mar­tin kjem­per som en helt og «stje­ler» se­kun­der over­alt. Rigo­ber­to Urán vir­ker sprek, og så har vi Ro­main Bar­det, som også vir­ker å va­ere i sitt livs form.

Men Froo­me vin­ner, og han gjør det på den nest sis­te etap­pen.

Da skal nem­lig ryt­ter­ne ut i sin and­re og sis­te tempo­etap­pe i årets ritt. Og der er Froo­me best. På åp­nings­tem­po­en i Düs­sel­dorf var Froo­me 40 se­kun­der foran Aru, 39 foran Bar­det, 51 foran Uran, mens Dan Mar­tin var na­er­mest med sine 37 se­kun­der. Tem­po­en i Tysk­land var 14 kilo­me­ter lang. Lør­da­gens er 22,5 kilo­me­ter.

Mate­ma­tik­ken er grei. Den som øns­ker å slå Froo­me må ha le­del­sen før Mar­seil­le, og det bør va­ere mer enn et halv­mi­nutt. Aru lig­ger na­er­mest (18 se­kun­der bak). De­ret­ter føl­ger Bar­det (23 bak), Uran (29 bak) og Mar­tin (1,12 bak). Det er ikke sik­kert Froo­me sit­ter med den gule le­der­trøya før Mar­seil­le, men for­spran­get vil sann­syn­lig­vis ikke va­ere stort nok til å hol­de unna for bri­ten på tem­po­en.

Tour de Fran­ce er hel­dig­vis ikke ma­te­ma­tikk. Tour de Fran­ce er idrett. Og idrett er ufor­ut­sig­bart. Hå­pet er at vi får fire of­fen­si­ve ut­ford­re­re også den sis­te uka. På den må­ten kan kan­skje en av dem kla­re det. Det skal hel­ler ikke mer enn én skik­ke­lig dår­lig dag i fjel­le­ne til før Froo­me er ute av det. Her lig­ger nøk­ke­len til Tour de Fran­ce-suk­sess. Du må hen­ge med. Det kan fort bli se­kun­der som av­gjør den­ne ut­ga­ven av Touren, og kun en ting er sik­kert. Det kom­mer til å svi.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.