Slet med blem­me i fi­na­len

Dagsavisen Fremtiden - - Sport - JØRN HEN­RIK­SEN SKJAERPE

TENNIS: Kroa­ten Ma­rin Ci­lic var frus­tert over blem­mer et­ter fi­nale­ta­pet for Fe­de­rer.

■ Ma­rin Ci­lic had­de lite å stil­le opp med mot Ro­ger Fe­de­rer i Wim­ble­don-fi­na­len.

Fe­de­rer vant fi­na­len 3-0 i stra­ke sett og sik­ret seg sin åt­ten­de Wim­ble­don-tit­tel. Ci­lic ble sett på som en stor un­der­dog før fi­na­len, og det hjalp ikke kroa­tens sjan­ser at han slet med en stor blem­me un­der fo­ten hele kam­pen.

– Det var de­fi­ni­tivt en uhel­dig dag for meg. Det kom va­eske fra blem­men un­der fo­ten. Hver gang jeg var nødt til å rea­ge­re raskt, så var jeg ikke i stand til å gjø­re det, sier Ci­lic.

Han slet med pro­ble­met al­le­re­de mot Sam Quer­rey i semi­fi­na­len.

– Jeg kjen­te at fo­ten ikke var så bra. Vi prøv­de å få ut litt va­eske et­ter semi­fi­na­len, men da­gen før fi­na­len var pro­ble­met enda ver­re. Det medi­sins­ke team­et hjalp meg så mye de kun­ne. Det hjalp meg vir­ke­lig, un­der­stre­ker 28-årin­gen.

Ci­lic var na­tur­lig nok en skuf­fet mann et­ter fi­nale­ta­pet.

– Det var man­ge fø­lel­ser i spill. Jeg var åpen­bart frust­rert un­der­veis i kam­pen, men sam­ti­dig fo­ku­sert. Det er tøft å va­ere i en slik si­tua­sjon. Man skjøn­ner at sjan­sen for å vin­ne er li­ten, men sam­ti­dig hand­ler det om å kjem­pe seg gjen­nom det, sier han.

– Jeg øns­ket vir­ke­lig å gjø­re mitt bes­te. Jeg gjor­de det jeg kun­ne, sier Ci­lic.

Fe­de­rer re­gist­rer­te at Ci­lic had­de trøb­bel på gres­set, men ve­te­ra­nen bruk­te ikke ener­gi på det.

– Jeg tenk­te bare på å fo­ku­se­re på mitt eget spill, fo­ku­se­re på kam­pen, sier sveit­se­ren. (NTB)

FOTO: NTB SCANPIX

SLET: Ma­rin Ci­lic had­de det åpen­bart ikke godt un­der Wim­ble­don­fi­na­len.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.