DET HENDTE

Dagsavisen Fremtiden - - Folk -

1887: Vid­kun Quis­ling ble født på Mo­land preste­gård i Fyres­dal, der fa­ren hans var prost. Quis­ling skul­le gjen­nom hele li­vet føle sterk til­knyt­ning til sin barn­doms dal. De fles­te fe­rier til­brak­te han i fa­mi­li­ens hus Jons­borg, som un­der ok­ku­pa­sjo­nen ble om­gitt av sta­dig høy­ere gjer­der for å av­skjer­me det fra om­gi­vel­se­ne. Sam­men med brød­re­ne eide han også en hyt­te ved Hom­vatn. Den lo­ka­le mot­stands­be­ve­gel­sen skal en tid ha va­ert in­ne på tan­ken om å kid­nap­pe Ns-fø­re­ren un­der et hytte­be­søk, men pla­nen ble ald­ri iverk­satt. Et­ter Ns-re­gi­mets sam­men­brudd fan­ta­ser­te Quis­ling om å ven­de til­ba­ke til Fyres­dal som sogne­prest – til tross for at han ikke had­de teo­lo­gisk ut­dan­nel­se. Preste­går­den Mo­land øns­ket han å kon­ver­te­re til et barne­hjem. Vid­kun Quis­ling ble hen­ret­tet på Akers­hus fest­ning 24. ok­to­ber 1945.

1969: Det er blitt hev­det at se­na­tor Ed­ward «Ted» Ken­ne­dy spo­ler­te sine sjan­ser til å bli pre­si­dent 18. juli 1969, da han del­tok i en fest på øya Chap­paquid­dick uten­for byen Ed­gar­town i Mas­sachu­setts. Ken­ne­dy for­lot fes­ten i sin Olds­mo­bi­le ved 23.15-ti­den sam­men med den 29 år gam­le valg­kamp­sek­reta­eren Ma­ry Jo Ko­pec­h­ne. På en tre­bro som før­te over til fast­lan­det skled se­na­to­rens bil ut­for og ble lig­gen­de i van­net med hju­le­ne i va­e­ret. Ken­ne­dy for­lot ulyk­kes­ste­det i pa­nikk, og inn­rap­por­ter­te ikke uhel­let før ti ti­mer se­ne­re. I mel­lom­ti­den had­de po­li­ti­et he­vet bi­len, og fun­net den unge kvin­nen død i for­se­tet. Ken­ne­dy hev­det i sin for­kla­ring at han had­de gjort fle­re for­søk på å red­de kvin­nen ut av bi­len. Han er­k­la­er­te seg li­ke­vel skyl­dig i å ha for­latt ulyk­kes­ste­det, og ble dømt til to må­ne­ders be­tin­get feng­sel. Hen­del­sen skul­le kom­me til å hef­te ved Ken­ne­dys navn gjen­nom hele hans po­li­tis­ke liv. 1991: Den førs­te Lol­l­apaloo­za­tur­ne­en ble spar­ket i gang i Pho­enix i Ari­zo­na. Front­mann Per­ry Far­rell fra Ja­ne’s Ad­dic­tion var hjer­nen bak den tur­ne­ren­de mu­sikk­fes­ti­va­len, som ble lan­sert som en al­ter­na­tiv mot­vekt til de mer kom­mer­si­el­le fes­ti­va­le­ne i USA. For­uten Ja­nes’ Ad­dic­tion sto bl.a. Li­ving Co­lor, Ni­ne Inch Nails, Ice T & Body Count, Rollins Band og Butt­hole Sur­fers på pla­ka­ten. Lol­l­apaloo­za voks­te i lø­pet av kort tid til den størs­te mu­sikk­fes­ti­va­len i Nord-ame­ri­ka, og bi­dro til at navn som Red Hot Chi­li Pep­pers, Sound­gar­den, The Smash­ing Pump­kins, Beas­tie Boys og Ra­ge Against The Machi­ne ble alle­manns­eie. I 1998 had­de in­ter­es­sen for kon­sep­tet kjøl­net, og fes­ti­va­len for­svant inn­til den ble gjen­opp­li­vet i 2003. Som­mer­en 2017 skal Lol­l­apaloo­za-sir­ku­set inn­om Pa­ris, Chi­ca­go og Ber­lin.

(NTB)

Bi­len se­na­tor Ed­ward «Ted» Ken­ne­dy kjør­te av vei­en 18. juli 1969. Valg­kamp­sek­reta­eren Ma­ry Jo Ko­pec­h­ne døde i ulyk­ken. FOTO: NTB SCANPIX

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.