Mer rett­fer­dig

PEN­SJON: Ar­bei­der­par­ti­et vil inn­føre et helt nytt prin­sipp ipen­sjons­sys­te­met.

Dagsavisen Fremtiden - - Debatt - MAR­TIN KOLBERG Stor­tings­re­pre­sen­tant for Ar­bei­der­par­ti­et i Bus­ke­rud

De tre sis­te åre­ne på rad har pen­sjo­nis­te­ne tapt pen­sjon og gått i mi­nus sam­ti­dig som res­ten av sam­fun­net har opp­levd lønns­øk­nin­ger. Den­ne urett­fer­di­ge si­tua­sjo­nen vil Ar­bei­der­par­ti­et ha en slutt på, og vi vil der­for inn­føre et helt nytt prin­sipp i pen­sjons­sys­te­met: pen­sjo­nis­ter skal ald­ri opp­le­ve å tape når and­re går i pluss. Un­der­re­gu­le­rin­gen av pen­sjo­ner, stikk i strid med det som var in­ten­sjo­nen for pen­sjons­for­li­ket, tar nå slutt hvis Ar­bei­der­par­ti­et får dan­ne re­gje­ring et­ter 11. sep­tem­ber.

Da pen­sjons­re­for­men ble ved­tatt lød ord­ly­den slik: «Stor­tin­gets ved­tak fra 2005 om å re­gu­le­re pen­sjon un­der ut­be­ta­ling med gjen­nom­snit­tet av lønnsog pris­veks­ten ved at pen­sjo­nen re­gu­le­res med lønns­veks­ten og de­ret­ter fra­trek­kes en fast fak­tor på 0,75 pst., fore­slås gjen­nom­ført. Stør­rel­sen på fak­to­ren er fast­satt ut fra at re­gu­le­rin­gen over tid for­ven­tes å gi om lag sam­me re­sul­tat som re­gu­le­ring med gjen­nom­snit­tet av lønns- og pris­veks­ten.»

Pen­sjons­re­for­men var nød­ven­dig for å sik­re at vi i fram­ti­da både kan ha gode pen­sjons­ord­nin­ger og ta vare på vel­ferds­ord­nin­ger som AFP, gra­tis skole­gang og et helse­ve­sen for alle, ikke bare for dem som har råd til det. En vik­tig end­ring var at det skul­le bli let­te­re å kom­bi­ne­re å stå i ar­beid og grad­vis ta ut pen­sjon. Pen­sjons­re­for­men er den vik­tigs­te re­for­men i Nor­ge på fle­re ti­år og er langt vik­ti­ge­re for stats­fi­nan­se­ne enn alle på­be­gyn­te og gjen­nom­før­te re­for­mer med da­gens re­gje­ring. Den gjør norsk øko­no­mi mer ba­ere­kraf­tig, den styr­ker in­sen­ti­ve­ne til å del­ta i ar­beids­mar­ke­det og vil gi be­ty­de­li­ge sys­sel­set­tings­ge­vins­ter på lang sikt. Det er der­for av­gjø­ren­de at pen­sjons­re­for­men, en av ba­ere­bjel­ke­ne i frem­ti­dens vel­ferds­stat, opp­fat­tes rett­fer­dig og har opp­slut­ning i fol­ket.

Ar­bei­der­par­ti­et øns­ker der­for å jus­te­re re­for­men når de­ler av den slår skjevt ut, til at pen­sjo­ne­ne re­gu­le­res år­lig et­ter gjen­nom­snitt av for­ven­tet lønns- og pris­vekst. Der­som det er av­vik mel­lom for­ven­tet og fak­tisk lønns- og pris­vekst skal det­te etter­re­gu­le­res.

Ar­bei­der­par­ti­ets mo­dell vil også kun­ne ha en sta­bi­li­se­ren­de ef­fekt på øko­no­mi­en. I dår­li­ge­re år vil den nye mo­del­len bi­dra til at kjøpe­kraftsut­vik­lin­gen for pen­sjo­nis­ter blir ster­ke­re enn med da­gens re­gi­me, føl­ge­lig vil de i stør­re grad bi­dra til å hol­de ak­ti­vi­te­ten i øko­no­mi­en oppe. I høy­kon­junk­tur vil mo­del­len bi­dra til å dem­pe ak­ti­vi­te­ten. På den­ne må­ten vil mo­del­len bi­dra til å dem­pe kon­junk­tur­sving­nin­ge­ne i norsk øko­no­mi.

Ar­bei­der­par­ti­ets for­slag til løs­ning vil i til­legg gi en mer sta­bil og for­ut­sig­bar inn­tekt for pen­sjo­nis­te­ne. Med vårt for­slag til ny pen­sjons­mo­dell vil­le en pen­sjo­nist med 300.000 kro­ner i inn­tekt fått ca. 7.400 kro­ner mer de sis­te tre åre­ne enn ved­kom­men­de har fått med da­gens ord­ning. Frp og Høy­re prø­ver å frem­stil­le det­te som at end­rin­gen i pen­sjons­ord­nin­gen ikke har noen be­tyd­ning. For folk med inn­tek­ter til­pas­set skatte­kut­te­ne til Frp og Høy­re opp­le­ves kan­skje det­te som smu­ler, men for van­li­ge folk er tu­sen­lap­per mye pen­ger. Ar­bei­der­par­ti­et går til valg på et trygt, an­svar­lig og sta­bilt pen­sjons­for­lik. 9 av 10 pen­sjo­nis­ter vil få lik el­ler la­ve­re skatt med Ar­bei­der­par­ti­ets bud­sjet­ter, og man vil ald­ri igjen opp­le­ve å få mind­re pen­sjon sam­ti­dig som dag­lig­va­rer og burs­dags­ga­ver til barne­bar­na blir dy­re­re.

Det er grunn­leg­gen­de urett­fer­dig at pen­sjo­nis­ter skal få mind­re mens and­re får mer. Ar­bei­der­par­ti­et vil sør­ge for at pen­sjo­nis­ter ald­ri mer skal opp­le­ve å få mind­re pen­ger enn de fikk året før, der­som res­ten av lan­det får økt lønn. At Frp og Høyre­re­gje­rin­gen går imot en slutt på urett­fer­dig­he­ten kan man bare spe­ku­le­re i, for po­li­tikk hand­ler om å prio­ri­te­re.

Vi fore­slår en end­ring som både er rett­fer­dig og an­svar­lig. Rett­fer­dig for­di vi ret­ter opp en util­sik­tet urett mot pen­sjo­nis­te­ne. An­svar­lig for­di vi gjør det in­nen­for den sam­me ram­men for sta­tens ut­gif­ter. For­di vi skyl­der pen­sjo­nis­te­ne og barne­bar­na de­res å gjø­re beg­ge de­ler.

For Ar­bei­der­par­ti­et er sko­le, eld­re og helse, vik­ti­ge­re enn skatte­kutt til de med mest fra før. For oss er må­let et sam­funn som vir­ker for alle, ikke bare noen få, for­di alle skal med.

Det er grunn­leg­gen­de urett­fer­dig at pen­sjo­nis­ter skal få mind­re mens and­re får mer.

VIL INN­FØRE NYTT PRIN­SIPP: Ar­bei­der­par­ti­ets

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.