Skogs­bil­vei i Mar­ka

Dagsavisen Fremtiden - - Debatt - KURT ODDEKALV Le­der i Nor­ges Miljø­vern­for­bund JAN-HUGO HOLTEN Saks­be­hand­ler, Nor­ges Miljø­vern­for­bund

Miljø­vern­for­bun­det støt­ter de ak­sjo­ner NOA har ut­ført sis­te uke­ne i pro­test mot Lø­ven­skiold sin veg­byg­ging i Oslo­mar­ka, na­er­me­re be­stemt i om­rå­det Sørke­da­len/lomme­da­len. Vi har gått gjen­nom sa­kens do­ku­men­ter og me­ner både Fyl­kes­man­nen og Miljø­vern­de­par­te­men­tet sin ar­gu­men­ta­sjon for å til­la­te ut­byg­ging er svak og dår­lig be­grun­net, noe vi rea­ge­rer på. Det må vi­de­re un­der­stre­kes at det fak­tum at sa­ken lig­ger hos si­vil­om­buds­man­nen til be­hand­ling yt­ter­li­ge­re for­sva­rer de fre­de­li­ge ak­sjo­ne­ne i regi av NOA.

Den plan­lag­te skogs­bil­vei­en un­der­mi­ne­rer in­ten­sjo­ne­ne som lig­ger til grunn for Mar­ka­lo­ven bla un­der § 1 om for­mål. Na­tur­opp­le­vel­se må va­ere det tyngst­vei­en­de ar­gu­ment. Mar­ka­lo­ven er i sin ord­lyd vel­dig åpen for dis­pen­sa­sjo­ner ifht til­tak og bør der­for stram­mes inn til for­del for Na­tur­opp­le­vel­ser. Skog­ei­er bør slik Nor­ges Miljø­vern­for­bund vur­de­rer det søke å kun­ne kla­re for­val­te sine skogres­sur­ser med ek­sis­te­ren­de vei­nett som al­le­re­de er om­fat­ten­de.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.