– Histo­ri­en kom­mer til å døm­me oss hardt

Dagsavisen Fremtiden - - Forside - JENS MARIUS SAETHER jens.marius.saether@dags­avi­sen.no

HARD DOM: Ens­li­ge mindre­åri­ge asyl­sø­ke­re er vår tids tys­ker­barn. Histo­ri­en kom­mer til å døm­me oss hardt, sier Filip Rygg, som har skre­vet bok om frem­ti­dens ta­pe­re.

– Å høre på his­to­rie­ne til ens­li­ge mindre­åri­ge asyl­sø­ke­re i dag, er som å lese barne­hjems­rap­por­ter fra 1950-tal­let. Man­ge ut­set­tes for sek­su­el­le over­grep og bor på mot­tak hvor de an­sat­te ofte mang­ler nød­ven­dig kom­pe­tan­se. Om ti år vil det kom­me en drøss med søks­mål fra den­ne grup­pen som har fått øde­lagt sin opp­vekst. Vi vet al­le­re­de fa­si­ten. De er vår tids tys­ker­barn, sier Filip Rygg.

Den tid­li­ge­re Krf-po­li­ti­ke­ren, som har va­ert by­råd i Ber­gen, er ute med ny bok som han har kalt «Frem­ti­dens ta­pe­re». At boka kom­mer ut midt i valg­kam­pen er ikke til­fel­dig.

– Boka er et an­grep på en valg­kamp som er ret­tet mot vin­ner­ne. Det er in­gen som vinner valg på å slåss for men­nes­ke­ne jeg skri­ver om. Man­ge av dem har ikke stemme­rett og man­ge stem­mer ikke selv om de kan. Val­get av­gjø­res av oss som har det bra, sier Rygg, og legger til:

– Helse­løf­ter til de fris­kes­te og skatte­kutt til mid­del­klas­sen – det er der man får stem­mer. Og der­for kom­mer jeg med det­te stik­ket nå.

«Ta­per­ne»

Boka er skre­vet i sam­ar­beid med stif­tel­sen Rett­ferd for ta­per­ne, som job­ber for at per­soner som fø­ler seg som ta­pe­re skal få bed­ret sin livs­si­tua­sjon. I inn­led­nin­gen skri­ver Rygg at det ikke er pent å kal­le folk for ta­pe­re, og at det gren­ser til mob­bing, men at ord­val­get er nøye valgt.

– Å va­ere en ta­per, hand­ler først og fremst om uten­for­skap. Or­det er brukt be­visst for å peke på hvor ulikt men­nes­ker kan kom­me ut i et vel­fun­ge­ren­de land som Nor­ge. Hen­sik­ten med boka er å be­skri­ve grup­per som tren­ger po­li­tisk opp­merk­som­het. Hvem er det som vil sy­nes på so­sial­bud­sjet­te­ne i 2040?

Rygg me­ner det er dra­ma­tisk sto­re for­skjel­ler mel­lom fat­ti­ge og rike i Nor­ge i dag, og han tror tren­den vil for­ster­kes i åre­ne som kom­mer.

– An­tall barne­verns­barn øker, vi har hatt stor til­strøm­ming av flykt­nin­ger og ar­beids­mar­ke­det er blitt vans­ke­li­ge­re. Økte for­skjel­ler er ikke et forbi­gå­en­de

pro­blem. So­si­al mo­bi­li­tet er i stor grad en myte. Det er sva­ert man­ge som ar­ver for­eld­re­nes mang­len­de til­knyt­ning til ar­beids­li­vet, øko­no­mi, ut­dan­nings­nivå og helse, hev­der Rygg.

I boka bru­ker han tall fra SSB og forsk­ning fra Frisch­sen­te­ret for å un­der­byg­ge sin på­stand.

– Vi vet i stor grad hvem som vil kom­me dår­lig ut, li­ke­vel gjø­res det lite. Det er der­for jeg skri­ver at det­te er en vars­let ka­ta­stro­fe, sier Rygg, som i dag job­ber for den krist­ne tenke­tan­ken Ska­per­kraft.

I boka kom­mer han sta­dig til­ba­ke til at mor­gen­da­gens ta­pe­re som re­gel er svik­tet i barn­dom­men og at de ofte er ale­ne.

– Det som går igjen hos alle jeg har in­ter­vju­et er at de har va­ert helt ale­ne med sine pro­ble­mer. De er født i feil fa­mi­li­er el­ler i feil land. Å ha et nett­verk er av­gjø­ren­de for hvor­dan du får det i li­vet. So­si­al kon­takt trum­fer pen­ger.

– Grov for­skjells­be­hand­ling

Rygg be­skri­ver ikke bare hvem det er som har størst sann­syn­lig­het for å ende opp på ut­si­den av sam­fun­net. I boka lis­ter han også opp ti sa­ker han me­ner po­li­ti­ker­ne på Stor­tin­get bør gri­pe fatt i hvis de vir­ke­lig øns­ker å gjø­re noe for ut­sat­te grup­per. Han me­ner det trengs en barne­verns­re­form, og vi­ser til at det må va­ere rom for for­bed­rin­ger når sju av ti barn som har blitt tatt hånd om av barne­ver­net ald­ri kom­mer seg ut i ar­beids­li­vet som voks­ne. Han opp­ford­rer også po­li­ti­ker­ne til å gjø­re noe med si­tua­sjo­nen for ens­li­ge mindre­åri­ge asyl­sø­ker­ne sna­rest. Et kon­kret for­slag fra Rygg er at barne­ver­net må få an­sva­ret for alle unge asyl­sø­ke­re mel­lom 15 og 18 år, som også har va­ert et krav fra Barne­om­bu­det og en rek­ke or­ga­ni­sa­sjo­ner som job­ber med barns ret­tig­he­ter.

– Da­gens prak­sis er grov for­skjells­be­hand­ling og sva­ert ska­de­lig dis­kri­mi­ne­ring.

For­ut­sig­bar ut­vik­ling

Det har kom­met man­ge alar­me­ren­de rap- por­ter om livs­si­tua­sjo­nen til de ens­li­ge mindre­åri­ge asyl­sø­ker­ne det sis­te året, men i valg­kam­pen har sa­ken fått lite opp­merk­som­het.

– Unge gut­ter med inn­vand­rer­bak­grunn skil­ler seg klart ut når fors­ker­ne ser på hvem som vil kom­me dår­lig ut i frem­ti­den. Det kji­pes­te er hvor for­ut­sig­bart det er at den­ne grup­pen vil sli­te. Med et sta­dig mer kre­ven­de ar­beids­mar­ked, får de et eks­tremt vans­ke­lig ut­gangs­punkt si­den man­ge mang­ler ut­dan­nel­se og nett­verk. Selv en la­ger­jobb vil kre­ve It-kom­pe­tan­se i frem­ti­den, og det er snart ikke et verft som tar imot ufag­la­er­te.

I boka skri­ver han om de 781 bar­na som har for­svun­net spor­løst fra nors­ke mot­tak i pe­rio­den 2013–2016. Så langt i 2017 har 153 ens­li­ge mindre­åri­ge asyl­sø­ke­re for-

Vi vet i stor grad hvem som vil kom­me dår­lig ut, li­ke­vel gjø­res det lite.

Filip Rygg, for­fat­ter

svun­net fra mot­tak, vi­ser nye tall fra UDI.

– For­svin­ner et asylbarn, skjer det om­trent in­gen­ting. Nor­ge fø­rer hel­ler ikke sta­ti­stikk over over­grep mot asylbarn.

Po­li­ti­ke­re fra både høyre­si­den og venstre­si­den har ut­ropt so­si­al og øko­no­misk ulik­het til et sen­tralt te­ma i årets valg­kamp. I boka har Rygg spurt parti­le­der­ne om hvem de me­ner er frem­ti­dens ta­pe­re.

– De tref­fer godt med sine svar, men jeg sy­nes in­gen par­ti­er er ty­de­li­ge nok i valg­kam­pen på hva de vil gjø­re for frem­ti­dens ta­pe­re. Og i parti­le­der­de­bat­te­ne er det in­gen som spør om hva par­ti­ene vil gjø­re for ens­li­ge mindre­åri­ge asyl­sø­ke­re el­ler barn i barne­ver­nets om­sorg.

ENS­LI­GE MINDRE­ÅRI­GE ASYL­SØ­KE­RE: Filip Rygg me­ner po­li­ti­ker­ne sna­rest må sør­ge for at­barne­ver­net får an­sva­ret for de mindre­åri­ge asyl­sø­ker­ne som kom­mer ale­ne til Nor­ge.

ILLUSTRASJONSFOTO: LUCA KLEVE-RUUD

FOTO: JENS MARIUS SAETHER

BEKYMRET: Filip Rygg fryk­ter at fle­re vil hav­ne på ut­si­den av sam­fun­net i frem­ti­den hvis ikke po­li­ti­ker­ne gjør mer for ut­sat­te grup­per.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.