SIG­VALD SVEIN­BJØRNS­SON

Valg­kam­pens «dis­trikts­opp­rør» er langt fra så dra­ma­tisk som på 1700-tal­let.

Dagsavisen Fremtiden - - For­si­de -

Olje, in­du­stri og fiske­opp­drett blir sett på som et pro­blem i Oslo, Ber­gen sen­trum og på kafé­bord i Tromsø.

Våren 1765 brøt det ut krig i Ber­gen. Ra­sen­de og lut­fat­ti­ge stri­ler fra byg­de­ne had­de fått nok av dra­ko­nis­ke skat­ter ut­skre­vet fra Kø­ben­havn. Stats­gjel­den Dan­mark skyld­te måt­te be­ta­les til­ba­ke, og alle ble på­lagt en tyn­gen­de eks­tra­skatt. En de­le­ga­sjon fra Nord­hord­land reis­te 1. mars for å kla­ge sin nød til stift­amt­mann Ul­rik von Ci­cig­non i Ber­gen. Klage­må­let ble møtt av sol­da­ter. Men stri­le­ne var man­ge og Ci­cig­non inn­så raskt at si­tua­sjo­nen måt­te roes ned. Han gikk der­for med på å gi et svar i lø­pet av seks uker.

Histo­rie­bø­ke­ne for­tel­ler at det ikke kom noe svar.

Der­for kom for­småd­de stri­ler til­ba­ke til Ber­gen. Klage­skrift og ap­pel­ler ble byt­tet ut med knytt­ne­ver og høy­gaf­ler. Alt de kun­ne tape had­de jo Kø­ben­havns skatte­inn­kre­ve­re al­le­re­de tatt fra dem.

18. april sam­let stri­le­ne seg foran dø­ren til stift­amt­mann Ci­cig­non for «å snak­ke med ham». Det ble bråk. De tall­rike stri­le­ne gjor­de sol­da­te­ne mak­tes­løse. Stift­amt­man­nen ble over­falt i sitt eget hjem av en ra­sen­de mobb. Skatte­fu­ten ble dratt gjen­nom ga­te­ne. Ber­gen og Kø­ben­havn ble rys­tet. Valg­kam­pens «dis­trikts­opp­rør» er langt fra så dra­ma­tisk som på 1700tal­let. For­hol­de­ne mel­lom by og land er mer har­mo­nis­ke, for å un­der­dri­ve. Men noe tru­er idyl­len vi kjen­ner. By går ikke len­ger like tett hånd i hånd med land. Si­den kri­gen har Nor­ge va­ert en frem­vok­s­en­de kunn­skaps­øko­no­mi. Det har gitt nors­ke stor­byer en vold­som til­trek­nings­kraft. I byg­de­ne skjer det mot­sat­te: Sko­ler, bu­tik­ker og in­sti­tu­sjo­ner sen­tra­li­se­res til «ro­bus­te en­he­ter». Re­gje­rin­gens po­li­ti- og kom­mune­re­form har for­ster­ket tren­den.

Sam­funns­øko­no­me­ne Fred­rik Carl­sen, Jørn Rattsø og Hilde­gunn E. Stok­ke ved NTNU i Trond­heim har fors­ket på for­hol­det mel­lom ar­beids­mar­ked, ut­dan­ning og lønn. Ba­sert på skatte­data, flytte­sta­ti­stikk og ut­dan­nings­re­gist­re gir de en god for­kla­ring på hvor­for det sen­tra­le blomst­rer og pe­ri­fe­ri­en sak­ker ak­ter­ut i det mo­der­ne Nor­ge.

Tal­le­ne vi­ser at høyt ut­dan­ne­de har mest å tje­ne på å flyt­te til det størs­te ar­beids­mar­ke­det. Grun­nen til det er at i et stort ar­beids­mar­ked vil det va­ere stør­re sjan­se for at en ar­beids­ta­ker med spe­sia­li­sert kunn­skap fin­ner en ar­beids­gi­ver som kan dra mak­si­mal nyt­te av den­ne kom­pe­tan­sen. Ver­di­en av ar­beids­for­hol­det, om­satt til lønn og and­re go­der, blir der­med høy­ere.

Folk er ikke dum­me. Spe­si­elt ikke de unge. De flyt­ter til de sto­re by­ene. Tren­den er selv­for­ster­ken­de. Jo fle­re som del­tar i ar­beids­mar­ke­det i Oslo, dess fle­re mu­lig­he­ter ska­per det og mer for­lok­ken­de blir det. Den­ne type dype, struk­tu­rel­le end­rin­ger i det nors­ke sam­fun­net be­gyn­ner å av­lei­re seg i po­li­tik­ken. I by og land skil­ler vel­ger­pre­fe­ran­se­ne vei. Bak lig­ger end­rin­ger i vel­ger­nes verdi­syn og per­spek­tiv.

So­sia­lis­tisk Ven­stre­par­ti, Miljø­par­ti­et De Grøn­ne og Rødt lig­ger an til å styr­ke seg kraf­tig i Oslo. På en må­ling klok­kes dis­se par­ti­ene inn til hele 25 pro­sent av ho­ved­stads­stem­me­ne. Men dis­se par­ti­ene fos­ser også fram i and­re byer, som Ber­gen, Trond­heim og Tromsø. Sam­ti­dig lig­ger Sen­ter­par­ti­et an til å gjø­re et brak­valg i de fles­te fyl­ke­ne uten sto­re byer. Po­la­ri­se­rin­gen sky­ter fart. I de­bat­ten om ar­beids­plas­ser og na­e­rings­liv er det ty­de­li­ge skille­lin­jer mel­lom stor­by­ene og res­ten av lan­det. Satt på spis­sen blir olje, in­du­stri og fiske­opp­drett sett på som et pro­blem i Oslo, Ber­gen sen­trum og på kafé­bord i Tromsø.

Par­ti­ene som sei­ler fram i ho­ved­sta­den har som mål om å be­gren­se el­ler av­vik­le dis­se na­e­rin­ge­ne. Jo, de vil be­va­re dis­trikt, kyst­fis­ke og små­bruk. Men na­e­rin­ge­ne som fi­nan­sie­rer det­te, og sam­ti­dig gir grunn­lag for en grei inn­tekt og et greit liv uten­for stor­byen, skal re­du­se­res kraf­tig. Med ur­ba­ne øyne er det lo­gisk og uunn­gåe­lig, men sett fra dis­trik­te­ne er det­te ab­surd.

Folk er ikke dum­me. Spe­si­elt ikke de unge. De flyt­ter til de sto­re by­ene.

På Vest­lan­det er ikke strile­kri­gen glemt. Opp­rø­ret vant fram etter bare ett døgns uro­lig­he­ter da stift­amt­mann Ci­cig­non ble tvun­get til å be­ta­le til­ba­ke den for­hat­te eks­tra­skat­ten. Men spen­nin­gen som ut­løs­te opp­rø­ret fin­nes frem­de­les, et kvart år­tu­sen etter. Det kan smel­le igjen, om pe­ri­fe­ri­en for­svin­ner inn i sen­trums blind­sone.

FOTO: ERIK JOHANSEN/NTB SCANPIX

BYBALUBA: Satt på spis­sen blir olje, in­du­stri og fiske­opp­drett blir sett på som et pro­blem i Oslo, Ber­gen sen­trum og på kafé­bord i Tromsø, skri­ver ar­tik­kel­for­fat­te­ren Sigvald Sveinbjørnsson.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.