– Ta pe­da­le­ne fatt

• Fris­tet stu­den­te­ne med gra­tis by­syk­kel-kort

Dagsavisen Fremtiden - - Samfunn - PER­NIL­LE VESTENGEN per­nil­le.vestengen@dags­avi­sen.no

SAM­FERD­SEL: Kom­mu­nen, fyl­ket, Bus­ke­rud­byen og Veg­ve­se­net for­en­te kref­ter i sykke­lof­fen­siv på Pa­pir­bred­den i går.

■ – Jeg har ikke sykkel nå, så det had­de va­ert vel­dig fint om jeg ble truk­ket ut som vin­ner av syk­ke­len de skal gi bort. I så fall øns­ker jeg meg en farge­rik en, ler Sil­je Tot­land.

Hun satt på Dram­mens­bi­blio­te­ket, da hun så at noe var på gang på plas­sen foran høg­sko­len. Tot­land stu­de­rer for tida i Oslo, men li­ker å sit­te på bi­blio­te­ket i hjem­byen og job­be.

I tel­tet uten­for van­ket det blant an­net gra­tis by­syk­kel-bruk og eks­tra syk­kel­lys.

– Jeg vil gjer­ne bru­ke by­syk­kel, men det blir for langt til na­er­mes­te par­ke­ring. Så nå har jeg tip­set dem om å lage en by­syk­kel­par­ke­ring ved de nye stu­dent­bo­li­ge­ne på and­re si­den av elva, for selv bor jeg rett bak der.

Am­bi­siø­se mål

– 200 gra­tis by­syk­kel-kort, ut­lod­ding av en flun­ken­de ny sykkel og syk­kel­verk­sted er de sto­re trekk­plast­re­ne her i dag. Og det kom­mer man­ge inn­om, så her er det po­ten­si­al, me­ner sam­ferd­sels­plan­leg­ger og syk­kel­ko­or­di­na­tor Eli­sa­beth Von En­z­berg-vi­ker i Dram­men kom­mu­ne.

For stu­den­te­nes del me­ner hun sykkel er per­fekt, si­den de of­test opp­hol­der seg i sen­trum av byen og der­med kan spa­re mye tid både i for­hold til bil­kjø­ring og gan­ge.

– Også hand­ler det om å få inn­ar­bei­det en god vane fra star­ten av.

En­z­berg-vi­ker for­tel­ler at kom­mu­nen har satt seg et am­bi­siøst mål for den kom­men­de hand­lings­pla­nen. Per i dag er nem­lig bare fi­re pro­sent av Dram­mens be­folk­ning syk­len­de, men hå­pet er å kom­me opp i en an­del på 30 pro­sent.

– Det vil vi job­be iher­dig for å nå – og det be­tyr kan­skje også at det på en­kel­te ste­der vil måt­te gå ut over bi­lis­te­nes fram­kom­me­lig­het, sier hun.

In­klu­dert i pla­ne­ne fram­over er fle­re nye syk­kel­tra­se­er.

El­syk­kel-drøm­men

Trond So­lem, pro­sjekt­le­der for sykkel i bus­ke­rudbysek­re­ta­ria­tet, for­tel­ler på sin side om en po­si­tiv ut­vik­ling på by­syk­kel­fron­ten de sis­te åre­ne. Her har bru­ken økt med hele 40 pro­sent.

– Både Dram­men og Kongs­berg er blitt flin­ke til å sat­se på det­te fel­tet nå, ro­ser So­lem.

Han for­tel­ler at nes­te ge­ne­ra­sjon by­syk­ler blir elek­tris­ke, og ser for seg syk­kel­par­ke­rin­ger ved alle knute­punkt og tett­ste­der i Bus­ke­rud­byen. Også han er klar på at en av de størs­te ut­ford­rin­ge­ne for de syk­len­de i dag er at det er vans­ke­lig å kom­me seg unna bil­tra­fik­ken og at man­ge fø­ler det­te utrygt. Fle­re syk­kel­vei­er er utvil­somt på­kre­vet.

– I mel­lom­ti­den får man i hvert fall bru­ke syk­kel­hjelm, og sør­ge for god syn­lig­het, un­der­stre­ker se­nior­in­ge­ni­ør Trond Olsen, med an­svar for sykkel ved Sta­tens veg­ve­sen Bus­ke­rud.

Han del­te ut re­fleks­ves­ter og syk­kel­lyk­ter til stu­den­te­ne.

Eli­sa­beth Von En­z­berg­vi­ker

På en­kel­te ste­der vil det måt­te gå ut over bi­lis­te­nes fram­kom­me­lig­het.

ALLE FOTO: PER­NIL­LE VESTENGEN

FIN ORD­NING: Trond So­lem del­te ut gra­tis by­syk­kel-kort, og stu­dent Sil­je Tot­land vil gjer­ne prø­ve, hvis det kom­mer par­ke­ring na­er­me­re der hun bor.

TEAM: (F.v.) Mathea Gun­desø, Eli­sa­beth Von En­z­berg­vi­ker, Tryg­ve John­sen, Trond Olsen og Trond So­lem.

SKRUDDE FORT: Wo­jciech Kot­lar­ski og Prze­mek Kiec fra Bi­ci og Ski re­pa­rer­te syk­ler fort­lø­pen­de.

FULLT: Snart kom­mer kan­skje Sil­je Tot­land også til å kjem­pe om en av plas­se­ne på syk­kel­par­ke­rin­gen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.