Ti­de­nes mest ufor­ut­sig­ba­re valg

Ved inn­gan­gen til au­gust pek­te me­nings­må­lin­ge­ne mot re­gje­rings­skif­te. Ved ut­gan­gen av må­ne­den vi­ser gjen­nom­snit­tet av må­lin­ge­ne at det er dødt løp.

Dagsavisen Fremtiden - - Kommentar - AR­NE STRAND Kom­men­ta­tor Twit­ter: @ar­ne­strand Ar­ne.stand@dags­avi­sen.no

Av alle valg i ny­ere tid er det­te val­get det mest ufor­ut­sig­ba­re. Sperre­gren­sen på 4 pro­sent for ut­jev­nings­man­da­ter kan bli av­gjø­ren­de for både den rødgrøn­ne og den bor­ger­li­ge blok­ken.

Med Aps stup på me­nings­må­lin­ge­ne den sis­te tida er alt i flyt på rødgrønn side. SV, MDG og Rødt fly­ter opp, mens Sp hol­der seg fly­ten­de høyt oppe. Men hvis Ap går mer ned nå, tar par­ti­et det rødgrøn­ne fler­tal­let med seg. NRKS og TV 2s me­nings­må­lin­ger tirs­dag kveld som vis­te at Høy­re er jevn­stort med Ap, er dår­lig nytt for Ap. Høy­re var rik­tig nok også stør­re enn Ap foran val­get i 2013. På valg­da­gen var Ap størs­te par­ti. Det kan også skje den­ne gan­gen, men da må Ap få fart på mo­bi­li­se­rin­gen. Over 900.000 vel­ge­re sit­ter på gjer­det. Den blok­ken som får vel­ge­re ned fra gjer­det, vin­ner val­get.

Ap har hav­net i en his­to­risk ut­ford­ren­de si­tua­sjon. Stø­re kan bli av­hen­gig av støt­te fra både Miljø­par­ti­et De Grøn­ne (MDG) og Rødt for å dan­ne re­gje­ring. Hvis MDG kom­mer over sperre­gren­sen, er det mu­lig at par­ti­et hav­ner på vip­pen.

Det ser ikke mind­re krong­le­te ut for re­gje­rings­si­den. Hvis ikke Ven­st­re klat­rer over sperre­gren­sen, spø­ker det for Er­na Sol­berg som stats­mi­nis­ter. Skul­le

KRF i til­legg fal­le un­der sperre­gren­sen er det over og ut med re­gje­rings­mak­ten for den bor­ger­li­ge blok­ken. Høy­re lig­ger på må­lin­ge­ne un­der re­sul­ta­tet fra for­ri­ge val­get, men er på vei opp. Med Frp går det mer opp og ned, av­hen­gig av dags­for­men til Syl­vi List­haug. I øye­blik­ket går det opp­over.

Valg­kam­pen har in­gen do­mi­ne­ren­de en­kelt­sa­ker, men den er el­lers full av dra­ma­tikk. Kam­pen har svei­set SV, Sp og Ap sam­men. De tre par­ti­ene fram­står som den mest sann­syn­li­ge re­gje­rin­gen hvis det bor­ger­li­ge fler­tal­let glip­per for Sol­berg-re­gje­rin­gen. Rødt og MDG kan bli vik­ti­ge om ikke ak­ku­rat lo­ja­le støtte­spil­le­re i Stor­tin­get. Det er ikke nød­ven­dig med en for­mell sam­ar­beids­av­ta­le. Det hol­der med sam­ar­beid fra sak til sak.

Valg­kam­pen har gjort en­de­lig kål på Er­na Sol­bergs sto­re pro­sjekt om re­gje­rings­sam­ar­beid mel­lom Høy­re, Frp, KRF og Ven­st­re. Av­stan­den mel­lom par­ti­enes le­de­re og ikke minst mel­lom par­ti­enes vel­ge­re, har økt. Er­na Sol­berg har mis­lyk­kes med å hol­de flok­ken sam­let. Det er først og fremst Frps, og i sa­er­de­les­het Syl­vi List­haugs skyld. List­haug dri­ver valg­kamp på egen fjøl, fra­kob­let re­gje­rin­gens po­li­tikk. List­haugs valg­kamp­me­to­de bry­ter med reg­ler for god takt og tone og etisk stan­dard i en norsk valg­kamp. Hen­nes be­søk til by­de­len Rinke­by i Stock­holm er et fore­lø­pig lav­mål for en stats­råds opp­tre­den.

Medie­ne hop­per på List­haugs ut­spill til stor ir­ri­ta­sjon for ikke bare op­po­si­sjo­nen, men også for Høy­re, KRF og Ven­st­re. List­haug stje­ler opp­merk­som­he­ten fra Siv Jen­sen og Er­na Sol­berg. Stats­mi­nis­te­rens for­søk på å set­te sin stats­råd på plass, bare prel­ler av.

Ved tid­li­ge­re valg­kam­per har vi som re­gel al­le­re­de i star­ten sett hvor det ba­erer hen. Da for ek­sem­pel Carl I. Ha­gen trakk sin støt­te til Bon­de­vik­re­gje­rin­gen foran val­get i 2005, ble det klart at Stol­ten­bergs rødgrøn­ne koa­li­sjon kom til å vin­ne. Fi­nans­kri­sen i 2008 gjor­de det sann­syn­lig at Stol­ten­berg-re­gje­rin­gen vil­le bli gjen­valgt året etter. I valg­kam­pen i 2013 var det ald­ri noen tvil om at det vil­le bli et bor­ger­lig fler­tall. Det er mye vans­ke­li­ge­re å spå ut­fal­let den­ne gan­gen.

Det er dra­ma­tisk

når Ap som i fjor had­de en opp­slut­ning på 36 pro­sent, fal­ler un­der 30 pro­sent på me­nings­må­lin­ge­ne halv­an­nen uke før val­get. Ap tap­te stor­tings­val­get i 2013 på grunn av «re­gje­rings­sli­ta­sje». Stats­vi­ter­ne har ikke ord for det fe­no­me­net at et par­ti blir slitt ned av å sit­te i op­po­si­sjon.

En for­kla­ring på ned­tu­ren kan va­ere at Ap i op­po­si­sjon ble for an­svar­lig og for vel­vil­lig inn­stilt til sam­ar­beid med re­gje­rin­gen om vik­ti­ge sa­ker. Det har vis­ket ut noe av det skar­pe skil­let mel­lom de his­to­ris­ke ho­ved­mot­stan­der­ne Ap og Høy­re, til ulem­pe for beg­ge par­ti­er. Når Er­na og Jo­nas mø­tes til stats­mi­nis­ter­du­ell, får ikke vel­ger­ne inn­trykk av at det er mot­po­le­ne i norsk po­li­tikk som du­el­le­rer.

For at det skal bli rødgrønn sei­er må Ap heve seg de nes­te da­ge­ne. Sp må hol­de stil­lin­gen og SV må hol­de seg over sperre­gren­sen. Det kan bli av­gjø­ren­de at MDG kom­mer inn på Stor­tin­get med en stør­re grup­pe og at også Rødt kom­mer på Tin­get. Stø­re-re­gje­rin­gen vil med et slikt fler­tall bak seg i Stor­tin­get dreie Nor­ge i en mer ra­di­kal og klima­venn­lig ret­ning.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.