Våre vik­tigs­te ver­di­er

Dagsavisen Fremtiden - - Kommentar - KARL EIRIK SCHJØTTPEDERSEN Norsk olje og gass

I valg­kam­pen har brun­ost, fel­les­dusj og Kr­le-fa­get blitt om­talt som nors­ke ver­di­er. Men det er ver­di­er fra na­tur­res­sur­ser som gjør Nor­ge til Nor­ge.

Si­den 1300-tal­let har vi solgt tørr­fisk til Ita­lia. Ved be­gyn­nel­sen av 1600-tal­let var vi blitt Euro­pas størs­te tre­last­eks­por­tør. Da vi se­ne­re be­gyn­te å lete etter na­tur­res­sur­ser un­der bak­ken fant vi bly, kob­ber og jern. Så klar­te vi å tem­me fosse­fal­le­ne.

Det mo­der­ne Nor­ge ble bygd ved at vi klar­te å ta i bruk el­ver og fosse­fall til kraft­pro­duk­sjon.

Vi fikk alu­mi­ni­ums­verk, jern­verk, ferro­si­li­sium­verk. Vel­stan­den økte. Så kom ol­jen for ca. 50 år si­den. Vann­kraf­ten brak­te Nor­ge ut av fat­tig­dom. Ol­jen løf­tet oss inn i rik­dom. Na­tur­res­sur­se­ne har gjort Nor­ge til det Nor­ge er i dag. Og, na­tur­res­sur­se­ne gir oss mu­lig­het for vi­de­re ut­vik­ling.

Til nå har olje- og gass­virk­som­he­ten gitt Nor­ge over 13.000 mil­li­ar­der kro­ner. Inn­tek­te­ne fra olje- og gass­virk­som­he­ten er ba­sis for Nor­ges vel­ferd.

Vi skal hele ti­den lete etter nye mu­lig­he­ter. Men, na­tur­res­sur­se­ne gir oss for­trinn. Vi har noe ver­di­fullt som and­re ikke har. Over halv­par­ten av olje- og gass­res­sur­se­ne lig­ger igjen der ute. Et skatt­kam­mer av na­tur­res­sur­ser som gir oss mu­lig­het til å for­bli det Nor­ge vi kjen­ner i dag, hvis vi vel­ger å ta dem i bruk.

Gjen­nom åre­ne har vi sett mye mot­stand mot å bru­ke na­tur­res­sur­se­ne. Mot­stand mot vann­kraft. Mot­stand mot berg­verk. Mot­stand mot fiske­opp­dretts­an­legg. Mot­stand mot olje­ut­vin­ning. Det vil si opp­slut­ning om å bru­ke olje­pen­ge­ne, men mot­stand mot å skaf­fe dem til veie. Gitt at res­sur­se­ne ut­vin­nes på en sik­ker og ba­ere­kraf­tig måte, i tråd med klima­må­le­ne, så rok­ker mot­stan­den ved det som grunn­leg­gen­de sett gjør Nor­ge til Nor­ge. At vi har na­tur­res­sur­ser. At vi ut­nyt­ter na­tur­res­sur­ser.

Det gjen­står sto­re mu­lig­he­ter for Nor­ge. På land, til havs, og på hav­bun­nen. Vi kan vel­ge å gri­pe mu­lig­he­te­ne, el­ler vi kan å la dem lig­ge. Det er et vik­tig vei­valg som vil be­stem­me om Nor­ge skal va­ere det Nor­ge kan va­ere. Det hand­ler om nors­ke ver­di­er.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.