FAK­TA OM UT­VIK­LIN­GEN PÅ MÅ­LIN­GE­NE

Dagsavisen Fremtiden - - Samfunn -

■ Gjen­nom­snit­tet av de na­sjo­na­le me­nings­må­lin­ge­ne så langt i au­gust gir fler­tall med 87 man­da­ter til Ap, SV, Sp, MDG og Rødt, men tren­den for Ap iso­lert har va­ert ne­ga­tiv.

■ Aps trend er fal­len­de, ned fra 36-tal­let rundt års­skif­tet.

■ De har nå 28,2 pro­sent på snit­tet av må­lin­ge­ne, iføl­ge Poll of polls.

■ Ap lek­ker til alle par­ti­er, men de fles­te po­ten­si­el­le vel­ger­ne har satt seg på gjer­det.

■ SV er in­ne i sin tien­de må­ned på rad over sperre­gren­sen på 4 pro­sent, og lig­ger nå på 5,5 på snit­tet av må­lin­ge­ne.

■ Sp lig­ger på 10,8.

■ Høy­re har lig­get sta­bilt på el­ler like un­der 23,5 pro­sent si­den års­skif­tet. I skri­ven­de øye­blik­ket lig­ger de på 23,8.

Kil­de: NTB, pol­lof­polls

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.