Ap-kri­sa

Dagsavisen Fremtiden - - Samfunn -

– Jeg vil fort­set­te å kjem­pe for bed­re og tryg­ge­re vei­er og et bed­re ferje­til­bud. Det er nøk­ke­len til at na­e­rings­li­vet langs kys­ten skal få ut­vik­le seg vi­de­re og frem­de­les ska­pe ver­di­er. Jeg øns­ker også å fort­set­te å kjem­pe for en god kommuneøkonomi. Det er grunn­la­get for den vik­tigs­te vel­fer­den for man­ge – som sko­ler, eldre­om­sorg og barne­ha­ger.

FOTO: TERJE PEDERSEN/NTB SCANPIX.

for Aps valg­kamp­ma­ski­ne­ri, med sine na­er 60.000 med­lem­mer og na­er 30 mil­lio­ner kro­ner i valg­kamp­støt­te.

FOTO: FRØYDIS FALCH URBYE.

VALGFORSKEREN: Joahn­nes Bergh fors­ker på valg ved Insti­tutt for Sam­funns­forsk­ning.

FOTO: MIMSY MØLLER

HØYRESIDEN: Nils Au­gust And­re­sen er re­dak­tør i den bor­ger­li­ge avi­sen Mi­ner­va.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.