Mar­kant Ap­ned­tur i Troms

Dagsavisen Fremtiden - - Samfunn -

FAL­LER: Et parti­baro­me­ter for Troms, vi­ser at Ap lig­ger an til å gå mar­kant ned fra for­ri­ge stor­tings­valg, men da­gens re­gje­rings­par­ti­er fal­ler enda mer.

Må­lin­gen, som er ut­ført av Infact for VG , gir Ar­bei­der­par­ti­et en opp­slut­ning på 26,8 pro­sent, noe som er 4,5 pro­sent­po­eng la­ve­re enn ved val­get for fi­re år si­den.

Re­gje­rings­par­ti­ene Høy­re og Frp fal­ler enda mer, med en ned­gang på hen­holds­vis 6,5 og 5,6 pro­sent­po­eng. Det gir Høy­re en opp­slut­ning på 15,8 pro­sent, mens Frp hav­ner på 14.

Rødgrøn­ne vekst

For Ar­bei­der­par­ti­et kan det va­ere en viss trøst at de po­ten­si­el­le rødgrøn­ne part­ner­ne Sp og SV er de som går mest fram si­den for­ri­ge valg. Sp mer enn dob­ler opp­slut­nin­gen og går fra 6,4 til 14,7 pro­sent. SV øker med 4,9 pro­sent­po­eng til 11,3.

– Sam­men går vi sterkt fram på rødgrønn side i den­ne må­lin­gen fra Troms, og slår knock­out på høyre­si­den. SV og Sps frem­gang er langt stør­re enn Aps ned­gang, sier Torgeir Knag Fyl­kes­nes fra SV.

For de øv­ri­ge par­ti­ene er be­ve­gel­se­ne mind­re enn feil­mar­gi­nen i må­lin­gen, som er på inn­til 3,1 pro­sent­po­eng. Opp­slut­nin­gen de­res er som føl­ger: KRF: 3,2 pro­sent (-0,9), Ven­st­re: 2,9 (-1,3), MDG: 4,3 (+1,8) og Rødt: 4,2 (+2,4).

Stø­re mest po­pu­la­er

Tross ned­gan­gen er Ap fort­satt det klart størs­te par­ti­et i Troms. I til­legg hol­der parti­le­der Jo­nas Gahr Stø­re stand som den fore­truk­ne stats­mi­nis­ter­kan­di­da­ten i nabo­fyl­ket. Stø­re går rik­tig­nok til­ba­ke på en na­sjo­nal stats­mi­nis­ter­må­ling, men i Nord­land er han blitt mer po­pu­la­er, mel­der NRK.

50 pro­sent fore­trek­ker Ap­le­de­ren som stats­mi­nis­ter de nes­te fi­re åre­ne. Den sit­ten­de re­gje­rings­sje­fen, Høyre­le­der Er­na Sol­berg, får bare 34,9 pro­sents opp­slut­ning på fyl­kes­må­lin­gen.

For Stø­re til­sva­rer det en frem­gang på 3,7 pro­sent­po­eng fra juli, mens Sol­berg gå til­ba­ke 1,8 pro­sent­po­eng. An­de­len som ikke kla­rer å be­stem­me seg, er 15,1 pro­sent når det er snaut to uker igjen til val­get. (NTB)

FOTO: MIMSY MØLLER

FORTSATT STØRST: Tross ned­gan­gen er Ap fortsatt det klart størs­te par­ti­et i Troms. I til­legg hol­der parti­le­der Jo­nas Gahr Stø­re stand som den fore­truk­ne stats­mi­nis­ter­kan­di­da­ten i nabo­fyl­ket Nord­land.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.