Hal­ve­ring av an­tall vars­ler om opp­si­gel­ser og per­mit­te­rin­ger

Dagsavisen Fremtiden - - Samfunn -

NAV: An­tall vars­ler om opp­si­gel­ser og per­mit­te­rin­ger til Nav ble hal­vert i pe­rio­den ja­nu­ar til juli sam­men­lig­net med sam­me pe­rio­de i 2016.

I lø­pet av årets sju førs­te må­ne­der har Nav fått vars­ler fra be­drif­ter om opp­si­gel­ser og per­mit­te­rin­ger som be­rø­rer 14.800 per­soner. Tal­le­ne for sam­me pe­rio­de i 2016 var 29.700, vi­ser sta­ti­stikk fra Nav.

– At an­tall vars­ler hol­der seg på et lavt nivå for­ster­ker inn­tryk­ket vi har av en øken­de op­ti­mis­me blant be­drif­te­ne, sier ar­beids- og vel­ferds­di­rek­tør Si­grun Vå­geng (bil­det).

An­tall vars­lin­ger i juli må­ned er nå nede på et nor­malt nivå igjen, etter uvan­lig høye tall i 2015 og 2016. Sum­men av juni og juli er dess­uten la­ve­re enn i de to fore­gå­en­de åre­ne.

For­de­lin­gen av opp­si­gel­ser og per­mit­te­rin­ger lig­ger dess­uten nå på om­trent sam­me nivå, mens det i 2016 var en mye stør­re an­del vars­ler om opp­si­gel­ser.

– Det ser ut til at be­drif­te­nes virke­mid­del i si­tua­sjo­ner med drifts­inn­skrenk­nin­ger er økt bruk av per­mit­te­rin­ger sam­men­lig­net med i fjor. Det ty­der på at de øns­ker å be­hol­de kom­pe­tan­sen, for­di de opp­fat­ter at ut­ford­rin­ge­ne er av mid­ler­ti­dig ka­rak­ter, sier Vå­geng.

I Ro­ga­land har det va­ert en sterk ned­gang i an­tall vars­lin­ger, fra 10.000 fra ja­nu­ar til juli i 2016, til 2.300 vars­ler i den sam­me pe­rio­den i 2017. Li­ke­vel er det kun i Oslo som har sendt ut fle­re vars­ler, med 4.100.

In­du­stri­na­e­rin­gen står for om­trent en tre­del av vars­le­ne på lands­ba­sis. (NTB)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.