JAKT PÅ HJORTEVILT

Dagsavisen Fremtiden - - Samfunn -

NAERINGSUTVIKLING: Det går ikke vilt nok for seg i Nor­ge, selv om det er nok vilt, me­ner land­bruks­mi­nis­te­ren.

■ TOR SAND­BERG ■ SI­RI ØVERLAND ERIK­SEN (FOTO)

Jon Ge­org Da­le (Frp) øns­ker der­for en mer of­fen­siv for­valt­ning av både hjort, elg, vill­rein og rå­dyr.

Man­ge mu­lig­he­ter

Slik ser han for seg at det­te kan skje:

■ Om­fan­get av hjorte­opp­dret­ten kan fler­dob­les i lø­pet av få år.

■ En slik vekst kan føre til etab­le­ring av fle­re vilt­slak­te­ri­er, noe som vil let­te både le­ve­rin­gen og dis­tri­bu­sjo­nen av vilt­kjøt­tet.

■ Det lig­ger et stort for­ret­nings­po­ten­si­al i å sky­te en stør­re an­del av hjorte­vil­tet som blir til­latt felt, enn det som så langt har va­ert til­fel­let.

■ Salg av jakt­ret­tig­he­ter kan bli enda bed­re bu­tikk for grunn­ei­er­ne. Det kan blant an­net skje ved et sam­ar­beid mel­lom dem for å ut­vik­le mer om­fat­ten­de og at­trak­ti­ve jakt­til­bud.

■ Også det å få på plass fle­re over­nat­tings­mu­lig­he­ter og and­re til­leggs­tje­nes­ter til je­ge­re, kan bi­dra til å styr­ke verdi­skap­nin­gen.

Da­le tror ikke det vil by på pro­ble­mer med å bli kvitt selv vel­dig mye mer vilt­kjøtt, hvis han lyk­kes med sine am­bi­sjo­ner.

– Jeg tror vi bare har sett star­ten på et sterkt vok­sen­de mar­ked. Det­te er ma­gert og rent kjøtt som er etter­spurt. I dag må vi im­por­te­re sto­re de­ler av for­bru­ket, på­pe­ker han.

– Be­ta­lings­vil­je

Kjøtt- og de­li­ka­tesse­bu­tik­ken Strøm-larsen på Tors­hov i Oslo. På ei fjøl lig­ger det tre speke­pøl­ser. Dag­lig le­der i Norsk Hjorte­sen­ter, Jo­han Tryg­ve Sol­heim, tar fram ■ 4 pro­sent av alle mid­da­ger på nors­ke bord er vilt­mid­da­ger, iføl­ge Nor­ges Je­ger- og Fis­ker­for­bund.

■ I jakt­se­son­gen 2016-2017 ble det felt 37.738 hjort, 69 pro­sent av alle dy­re­ne som ble til­latt felt, iføl­ge Sta­tis­tisk sen­tral­byrå.

■ Det ble vi­de­re felt 30.820 elg, noe som ut­gjor­de 77 pro­sent av alle dy­re­ne som ble til­latt felt.

■ Det ble også felt 6.129 vill­rein, noe som ut­gjor­de en an­del på 24 pro­sent av til­latt kvo­te.

■ I til­legg er det om lag 100 bøn­der som dri­ver med opp­drett av hjort, iføl­ge Norsk Hjorte­sen­ter.

■ Det blir også im­por­tert vilt­kjøtt til Nor­ge. I fjor var det blant an­net snakk om 142, 2 tonn hjorte­kjøtt, mot 140,3 tonn året før. kni­ven og skja­erer kjapt noen ski­ver. Bu­tikk­sjef Erik Sørensen føl­ger nøye med i det Da­le vel­ger en smake­bit.

Et øye­blikk se­ne­re smi­ler land­bruks­mi­nis­te­ren for­nøyd. Men det skul­le bare mang­le. Han lag­de selv speke­pøl­sa da han be­søk­te Sol­heim i mai.

– 100 pro­sent hjorte­kjøtt. Det er bare litt salt i til­legg, for­tel­ler Sol­heim.

Ty­de­lig spent ber han de fram­møt­te sma­ke på en av de and­re speke­pøl­se­ne.

– Den­ne er ny­ut­vik­let og tren­ger nok noen jus­te­rin­ger. Den be­står av 90 pro­sent hjorte­kjøtt og 10 pro­sent selspekk, for­tel­ler Sol­heim.

I lik­het med land­bruks­mi­nis­te­ren har han stor tro på at slik in­no­va­sjon og også ny­tenk­ning på and­re må­ter, kan bi­dra til å gjø­re kjøtt fra hjortevilt langt

Jeg tror vi bare har sett star­ten på et sterkt vok­sen­de mar­ked.

Jon Ge­org Da­le, land­bruks­mi­nis­ter

mer van­lig på nors­ke mid­dags­tal­ler­ke­ner.

– Men ikke som hver­dags­mat, un­der­stre­ker Sol­heim.

– Vi snak­ker om dyre pro­duk­ter?

– Ja, men vi kjø­per jo Ser­ra­no­skin­ke til 1.000 kro­ner ki­lo­et også, så be­ta­lings­vil­jen og enda vik­ti­ge­re be­ta­lings­ev­nen, er der, sva­rer Sol­heim.

Kom­mu­ni­ka­sjons­sjef Ha­rald Kris­ti­an­sen i Coop Nor­ge, be­kref­ter av folk vil ha vilt.

Et­terl yser mer kjøtt

– Vi sel­ger spe­si­elt mye rein, men også hjort og elg er po­pu­la­ere pro­duk­ter vi kun­ne ha solgt mer av, for­tel­ler han.

– Ut­ford­rin­gen er nett­opp det mi­nis­te­ren er opp­tatt av, å få til­gang på nok kjøtt til bu­tik­ke­ne våre. Det­te hen­ger igjen sam­men med at man må ha for­nuf­ti­ge vare­strøm­mer som ikke minst iva­re­tar mat­sik­ker­he­ten. Dy­re­ne sky­tes jo i sko­gen og da må det på plass slakte­løs­nin­ger og le­ve­ring som iva­re­tar våre kun­ders mat­trygg­het, fort­set­ter Kris­ti­an­sen.

I fjor var det over 142.000 je­ge­re som la ut på jakt, iføl­ge Sta­tis­tisk sen­tral­byrå. De faer­res­te av oss and­re fikk nyte godt av full­tref­fer­ne.

– Bare en for­svin­nen­de li­ten del av kjøt­tet går til om­set­ning, opp­ly­ser Espen Far­stad, in­for­ma­sjons­sjef i Nor­ges Je­ger- og Fis­ker­for­bund.

– Det re­flek­te­rer grunn­ei­er­struk­tu­ren i Nor­ge. Når det dri­ves hjorte­jakt på Vest­lan­det, er det på man­ge små ei­en­dom­mer som har kvo­te på 1-2-3 dyr. Da eter man hjor­ten sjøl i ste­det som å kjø­re den til et vilt­slak­te­ri som kan lig­ge man­ge ti­mers kjø­ring unna.

Fors­ker ad­va­rer

– Hvor­dan kan man få mer av kjøt­tet ut i dag­lig­vare­bu­tik­ke­ne?

– Det­te kre­ver god grunn­ei­er­or­ga­ni­se­ring og et sam­ar­beid om stør­re jakt­om­rå­der, slik at mer vilt kan sen­des til vilt­slak­te­ri­er. Vi har jo al­le­re­de sys-

ØKT VERDISKAPNING: – Det vil va­ere na­tur­lig for re­gje­rin­gen å for­ster­ke inn­sat­sen i åre­ne fram­over, sier land­bruks­sam­ta­le med le­der i Norsk Hjorte­sen­ter, Jo­han Tryg­ve Sol­heim (i midt­en) og Erik Sørensen, bu­tikk­sjef ved kjøtt- og

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.