Ti­ne sel­ger mind­re

Dagsavisen Fremtiden - - Samfunn -

NED­GANG: Ti­ne Grup­pa had­de en sva­ke­re salgs­ut­vik­ling i and­re kvar­tal i år enn i sam­me pe­rio­de i fjor. Salgs­inn­tek­te­ne var på 5.505 mil­lio­ner kro­ner i and­re kvar­tal, en ned­gang på 1,1 pro­sent fra and­re kvar­tal i fjor. Drifts­re­sul­ta­tet var 452 mil­lio­ner kro­ner, 58 mil­lio­ner kro­ner sva­ke­re enn sam­me pe­rio­de i fjor. Re­sul­tat før skatt end­te på 416 mil­lio­ner kro­ner i and­re kvar­tal, mot 488 mil­lio­ner kro­ner i sam­me kvar­tal i fjor, en ned­gang på 72 mil­lio­ner kro­ner. En av år­sa­ke­ne til ned­gan­gen, i til­legg til økt kon­kur­ran­se både na­sjo­nalt og in­ter­na­sjo­nalt, er at Ti­ne sel­ger sta­dig mind­re av søt­melk – alt­så hel­melk og and­re pro­duk­ter i den­ne ka­te­go­ri­en, samt mei­eri­ba­ser­te mat­la­gings­pro­duk­ter. – Vi ser at for­bed­rings­ef­fek­te­ne av­tar sam­ti­dig som vi ser en ned­gang i våre salgs­inn­tek­ter. Det er vi ikke for­nøyd med og vil iverk­set­te til­tak for å snu den­ne ut­vik­lin­gen. Vi må øke både vekst­takt og kon­kur­ranse­kraft be­ty­de­lig og vil kom­me til­ba­ke med til­tak for å opp­nå det, sier kon­sern­sjef Hanne Ref­sholt i TI­NE i en presse­mel­ding.

(NTB)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.