Tekt­s­kil­der

Dagsavisen Fremtiden - - Samfunn - Tor.sand­berg@dags­avi­sen.no

te­mer for le­ve­ring av melk, egg og and­re pro­duk­ter i om­rå­der med spredt bo­set­ting, så det­te bør det va­ere mu­lig å få til.

Men ikke alle er like be­geist­ret ved tan­ken på en mer om­fat­ten­de jakt på hjorte­vil­tet.

– Det sky­tes i dag langt faer­re dyr enn det blir gitt kvo­ter til. Hvis alle var blitt skutt, vil­le be­stan­de­ne til­na­er­met ha blitt ut­ryd­det, sier se­nior­fors­ker Er­ling Jo­han Sol­berg ved NI­NA, Norsk insti­tutt for na­tur­forsk­ning.

– Hvor­for er da kvo­te­ne så sto­re?

– Det er in­gen for­vent­ning om at hele kvo­ten skal tas ut. Kvo­te­ne til­de­les ut i fra er­fa­ring med hvor mye som blir felt, og de­ler av kvo­ten kan flyt­tes til nes­te jakt­pe­rio­de.

og mat­mi­nis­ter Jon Ge­org Da­le (t. v.) om for­valt­nin­gen av det nors­ke hjorte­vil­tet. Her er stats­rå­den fra Frp i de­li­ka­tesse­for­ret­nin­gen Strøm-lar­sen, som når det er se­song for det, sel­ger mye vilt­kjøtt til sine kun­der.

SELSPEKK: Det gjø­res al­le­re­de mye for å ut­vik­le nye vilt­pro­duk­ter. Den­ne speke­pøl­sa med hjort og selspekk er et ek­sem­pel på det.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.