Fem kan­di­da­ter

• Kjem­per om ut­jev­nings­man­dat

Dagsavisen Fremtiden - - Samfunn - KEN­NETH LIA SOL­BERG ken­neth.lia.sol­berg@dags­avi­sen.no

VALG 2017: Det knyt­ter seg stor spen­ning til hvem som skal stik­ke av med den sis­te stor­tings­plas­sen i Bus­ke­rud.

■ I de fles­te me­nings­må­lin­ger over en leng­re pe­rio­de, har åtte av ni stor­tings­plas­ser som er re­ser­vert Bus­ke­rud­ben­ken på Stor­tin­get va­ert re­la­tivt sik­re: Tre man­da­ter til Ap, tre til Høy­re, ett til Frp og ett til Sp. I en­kel­te må­lin­ger har det spøkt for både Aps og H tredje­kan­di­da­ter, og nå ny­lig for Aps tredje­kan­di­dat, Ma­sud Ghara­hk­ha­ni, i NRKS sis­te parti­baro­me­ter. Den størs­te spen­nin­gen knyt­ter seg li­ke­vel til det sis­te man­da­tet: ut­jev­nings­man­da­tet.

Frp, Ven­st­re, MDG, SV og KRF har alle mu­lig­he­ten til å kap­re det­te man­da­tet.

Hard kon­kur­ran­se

Ut­jev­nings­man­da­te­ne er man­da­ter som har til hen­sikt å bi­dra til å spei­le valg­re­sul­ta­tet på lands­ba­sis, noe som blir vans­ke­lig å gjø­re der­som man kun har di­rekte­man­da­ter fra det en­kel­te fyl­ke.

Valg­ana­ly­ti­ker Svein To­re Mar­tin­sen har brukt mye tid på å fin­reg­ne på både di­rekte­man­da­ter og ut­jev­nings­man­da­ter. Han me­ner Frps Jon Helg­heim er fa­vo­ritt til å ta ut­jev­nings­man­da­tet i Bus­ke­rud, etter­fulgt av Re­bek­ka Borsch (V) og Stå­le Sørensen (MDG). SVS Ar­ne Na­evra og Krfs Jostein Ren­sel er også med i kon­kur­ran­sen for fullt.

– Slik jeg vur­de­rer det, lig­ger det an til tre di­rekte­man­da­ter hver for Høy­re og Ap, ett for Frp og ett for Sp. Ut­jev­nings­kam­pen i Bus­ke­rud står pri­ma­ert mel­lom Frps andre­kan­di­dat Jon Helg­heim, Ven­st­res Re­bek­ka Borsch og MDGS Stå­le Sørensen, sier Mar­tin­sen.

– Hvem an­ser du som mest sann­syn­lig av Borsch og Sørensen?

– Jeg hol­der nok en li­ten knapp på Borsch, men beg­ge er ab­so­lutt ak­tu­el­le, sier valg­ana­ly­ti­ke­ren.

– MDG har va­ert over sperre­gren­sen i langt fle­re må­lin­ger i den se­ne­re tid enn Ven­st­re. Hvor­for har du da tro på Borsch?

– De har fort­satt litt av­stand opp til sperre­gren­sen. Sam­ti­dig vet vi at en god del Ven­stre­vel­ge­re be­stem­mer seg seint. Valg­his­to­rikk vi­ser at Ven­st­re kan kare seg over sperre­gren­sen. MDG lig­ger helt på vip­pen, men jeg tror kan­skje ikke de kla­rer det – pro­ble­met er nok at det er litt for få lo­ja­le Mdg-vel­ge­re, sier Mar­tin­sen.

Han un­der­stre­ker at både KRF og SV ab­so­lutt har mu­lig­he­ter til å ta det sis­te man­da­tet, ba­sert på hvor­dan de gjør det i me­nings­må­lin­ge­ne. I Nor­stats parti­baro­me­ter for NRK den­ne uka, stakk for ek­sem­pel SV av med ut­jev­nings­man­da­tet.

Jeg hol­der en knapp på 70–30 i fa­vør av de rødgrøn­ne. Svein To­re Mar­tin­sen, valg­ana­ly­ti­ker

Krise­må­ling for Ap

I den sam­me Nrk-må­lin­gen som Ar­ne Na­evra (SV) lå an til å kom­me inn på Stor­tin­get, lå Ma­sud Ghara­hk­ha­ni, som har va­ert reg­net som et sik­kert kort for Ap, an til å mis­te sitt di­rekte­man­dat til Jon Helg­heim (Frp). Mar­tin­sen tror Ap kla­rer å hol­de tre di­rekte­man­da­ter i Bus­ke­rud.

– Ap blir ofte un­der­vur­dert litt i må­lin­ge­ne. Jeg hel­ler mot at de fort­satt kan kla­re tre man­da­ter i Bus­ke­rud. Men de har gjort en over­ras­ken­de svak valg­kamp med tan­ke på at de etter mitt skjønn har Nor­ges beste valg­kamp­ap­pa­rat, sier han.

Selv om valg­kam­pen har blitt sta­dig mer spen­nen­de og Ar­bei­der­par­ti­et har stupt i me­nings­må­lin­ge­ne, me­ner Mar­tin­sen sjan­sen er størst for rødgrønn valg­sei­er.

– Jeg hol­der en knapp på 70–30 i fa­vør av de rødgrøn­ne. – Jeg har de­bat­ter stort sett hver enes­te dag fram til val­get, noen da­ger fle­re. Jeg bru­ker dem til å få fram at svart­ma­lin­gen

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.