Om­vis­ning og kon­sert i Sko­ger gam­le kir­ke

Dagsavisen Fremtiden - - Samfunn -

KUL­TUR: Mandag den­ne uka ar­ran­ger­te Dram­mens Mu­se­ums­for­ening om­vis­ning og kon­sert i Sko­ger gam­le kir­ke. Man­ge had­de møtt opp ved kir­ken, som ble byg­get i ca. 1220, for å høre Hall­dis Chris­ti­an­sen Sør­by for­tel­le om den gam­le kir­ken, om sagnet som for­tel­ler om plas­se­rin­gen, om farge­rike pres­ter og gam­le or­ga­nis­ter, om spen­nen­de funn og dra­ma­tis­ke res­tau­re­rin­ger opp gjen­nom stil­his­to­ri­en. En­sem­ble Freit­hoff spil­te kon­ser­ten «Lut­her fryd og gam­men, en re­nes­sanse­fest». En­sem­blet be­står av He­le­ne Vold, so­pran, Da­ni­el Saeter, alt, Caro­li­ne Eids­ten Dahl, blokk­fløy­ter, Kris­ti­ne Ru­stad, gam­be og fidd­le, Ve­gard Lund, lutt. Sist­nevn­te snak­ket mel­lom mu­sik­ken og ga pub­li­kum en inn­sikt i hvor­dan Lut­hers liv og vir­ke ut­spant seg i 1517. En­sem­ble Freit­hoff spil­te blant an­net ver­ker av Josquin des Prez og Hein­rich Isaac, som var blant Lut­hers sto­re fa­vo­ritt­kom­po­nis­ter. Det ble også mu­sikk av Lut­her selv, og av kom­po­nis­ter som lot seg in­spi­re­re av Lut­hers tan­ker.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.