STOR­TINGS­VAL­GET

Dagsavisen Fremtiden - - Samfunn -

■ Re­gje­rin­gen Sol­berg, som be­står av par­ti­ene Høy­re og Frp, har styrt Nor­ge si­den stor­tings­val­get i 2013, med par­la­men­ta­risk støt­te fra sam­ar­beids­par­ti­ene Ven­st­re og KRF.

■ De fi­re par­ti­ene har til sam­men 96 av 169 stor­tings­re­pre­sen­tan­ter. De to re­gje­rings­par­ti­ene har til sam­men 77 re­pre­sen­tan­ter.

■ Et gjen­nom­snitt av me­nings­må­lin­ge­ne i au­gust hos valg­nett­ste­det Poll of Polls, som sam­men­fat­ter de størs­te me­nings­må­lin­ge­ne, vi­ser at re­gje­rin­gen og sam­ar­beids­par­ti­ene vil­le fått 82 re­pre­sen­tan­ter ba­sert på au­gust­må­lin­ge­ne.

■ Ap, Sp og SV får hos Poll of Polls også 82 re­pre­sen­tan­ter, og 84 der­som de får støt­te av Rødt. Det­te er hel­ler ikke nok til stor­tings­fler­tall, og MDG hav­ner på vip­pen med sine tre re­pre­sen­tan­ter. MDG har imid­ler­tid sagt klart og ty­de­lig ifra om at de ikke vil sam­ar­bei­de med Frp i re­gje­ring un­der noen om­sten­dig­het.

■ Nett­si­den 169.no, som dri­ves av Norsk Regne­sen­tral, la­ger valg­pro­gno­ser. Etter den sis­te ti­dens dår­li­ge må­lin­ger for Ar­bei­der­par­ti­et, gir nett­ste­det li­ke­vel en pro­gno­se på 77 % sik­ker­het for rødgrønn valg­sei­er, der­som de støt­tes av MDG, som hav­ner på vip­pen. Støt­tes de ikke av MDG fal­ler pro­gno­sen til 39 %.

Kil­der: Poll of Polls, 169.no

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.