Me­teoro­lo­gen tror på knall­va­er på Nor­ges størs­te søn­dags­tur

Dagsavisen Fremtiden - - Samfunn -

KOM DEG UT: 3. sep­tem­ber ar­ran­ge­rer DNT Kom deg ut­da­gen, som de kal­ler Nor­ges størs­te søn­dags­tur. Det klaf­fer bra med va­e­ret, som ven­tes å bli fint over hele lan­det. Den Nors­ke Tu­rist­for­ening for­ven­ter at årets del­ta­ker­tall på Nor­ges na­sjo­na­le tur­dag vil slå tid­li­ge­re re­kor­der.

– Vi for­ven­ter at minst 47.000 vil kom­me på årets Kom deg ut-dag, så det kan de­fi­ni­tivt kal­les Nor­ges størs­te søn­dags­tur, sier ge­ne­ral­sek­reta­er i DNT, Nils Øve­raas.

Må­let med da­gen er å gi en smake­bit på hva na­tu­ren kan til­by.

– Kom deg ut-da­gen er en kom i gang­dag, der man i tryg­ge opp­le­vel­ser kan tes­te ut uli­ke ak­ti­vi­te­ter og få ny kunn­skap om fri­lufts­liv, sier han.

Det kan vir­ke som om vaer­gu- de­ne øns­ker å bi­dra til å få folk ut i na­tu­ren, for søn­dag er det ven­tet strå­len­de vaer både i nord, sør, øst og vest.

– Det ser ut som om hele lan­det vil få en vel­dig fin dag, sier stats­me­teoro­log Ragn­hild Nord­ha­gen.

Fram til hel­gen vil reg­net og vin­den som dis­se da­ger her­jer fle­re ste­der på Vest­lan­det, i Trøn­de­lag og Nord-nor­ge, hol­de stand. Ned­bø­ren kan også kom­me til Øst­lan­det i dag og fre­dag. Men uto­ver lør­dag vil va­e­ret grad­vis bli bed­re de fles­te ste­der.

– I Nord­land kan det hen­ge igjen noen regn­by­ger også lør­dag, men på søn­dag blir det fint vaer også her, sier Nord­ha­gen.

Grade­stok­ken kan vise opp mot 20 gra­der på Øst- og Vest­lan­det, mens Trøn­de­lag og sør­li­ge de­ler av Nord­land kan få opp­til 18 gra­der. (NTB)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.