FAK­TA

Dagsavisen Fremtiden - - Samfunn -

En ny rap­port fra Nor­disk insti­tutt for stu­di­er av in­no­va­sjon, forsk­ning og ut­dan­ning (NIFU), be­stilt av Ut­dan­nings­di­rek­to­ra­tet, vi­ser at:

■ De vi­dere­gå­en­de sko­le­ne i Oslo sam­let sett lig­ger svakt un­der el­ler på lands­gjen­nom­snit­tet når det gjel­der hvor gode sko­le­ne er til å sik­re at ele­ve­ne fullfører og be­står. Det­te gjel­der både på stu­die­for­be­re­den­de og yr­kes­fag.

■ De vi­dere­gå­en­de sko­le­ne i Oslo er ikke bed­re til å løf­te sine ele­ver enn sko­ler el­lers i lan­det.

■ Det er et klart møns­ter at an­de­len som fullfører og be­står er be­ty­de­lig dår­li­ge­re på ty­pis­ke øst­kant­sko­ler sam­men­lig­net med sko­ler i vest og sen­trum.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.