– Kan bli enda mer

Dagsavisen Fremtiden - - Samfunn - KA­RIN L. FLADBERG

SKO­LE: – Det er på tide å ta et opp­gjør med kon­kur­ranse­sko­len ver­sus fel­les­sko­len. Høy­res skole­po­li­tikk kan bi­dra til økte so­sia­le for­skjel­ler, sier Ap-nest­le­der Trond Gis­ke.

■ Han me­ner gjen­tat­te Høyre­ut­spill gir et feil­ak­tig inn­trykk av hva som har skjedd i oslo­sko­len i lø­pet av de 18 åre­ne Høy­re satt med by­råds­mak­ten fra 1997 til 2015:

– Jeg er over­be­vist om at la­erer­ne i Oslo gjør en like god jobb som and­re ste­der. Men å prø­ve å frem­stil­le oslo­sko­len som et ut­stil­lings­vin­du for god Høy­re-po­li­tikk, blir feil. Det er de sam­me tin­ge­ne man ikke har lyk­kes med i Oslo, som det er el­lers i lan­det, sier Ar­bei­der­par­ti­ets nest­le­der Trond Gis­ke.

I går skrev Dags­avi­sen om fle­re forsk­nings­rap­por­ter som in­di­ke­rer at oslo­sko­len ikke ut­mer­ker seg i den grad Høy­re len­ge har hev­det.

En ny Nifu-rap­port vi­ser blant an­net at de vi­dere­gå­en­de sko­le­ne i Oslo ikke er bed­re til å løf­te ele­ve­ne enn sko­ler el­lers i lan­det. Iføl­ge fors­ker­ne lig­ger ho­ved­stads­sko­len på el­ler rett un­der lands­gjen­nom­snit­tet når det gjel­der ev­nen til å sik­re at ele­ve­ne fullfører og be­står. Det­te gjel­der både på stu­die­for­be­re­den­de og yr­kes­fag.

– Oslo­sko­len unn­går ikke so­si­al re­pro­duk­sjon mer enn and­re fyl­ker, ut­tal­te pro­fes­sor Tho­mas Nor­dahl, le­der ved Sen­ter for prak­sis­ret­tet ut­dan­nings­forsk­ning ved Høg­sko­len i Hed­mark.

Test- og rap­por­te­rings­re­gi­met tar for mye tid vekk fra det pe­da­go­gis­ke ar­bei­det.

Trond Gis­ke, Ap-nest­le­der

Sterk mot­stand

Ap-nest­le­der Trond Gis­ke sva­rer slik på spørs­mål om Høy­re bør slut­te å bru­ke oslo­sko­len som be­vis på vel­lyk­ket Høy­re-po­li­tikk:

– Jeg tror Høy­re ikke er glad i å snak­ke om sin egent­li­ge sko- le­po­li­tikk for­di de vet at den har li­ten støt­te. Både for­slag om økt pri­va­ti­se­ring, ka­rak­te­rer i barne­sko­len og et ut­strakt test- og rap­por­te­rings­re­gi­me er jo ting som mø­ter sterk mot­stand både fra pe­da­go­ger og be­folk­nin­gen el­lers, frem­hol­der Gis­ke.

Teoritung

– Me­ner du at Høy­res skole­po­li­tikk kan bi­dra til økte for­skjel­ler og se­gre­ge­ring?

– Ja det me­ner jeg, sva­rer Gis­ke, som pe­ker på fi­re for­hold:

■ At man i for stor grad dyr­ker ran­ge­ring og kon­kur­ran­se.

■ At man i for stor grad be­nyt­ter et test- og rap­por­te­rings­re­gi­me.

■ At man for en­si­dig leg­ger vekt på det teo­re­tis­ke iste­den­for å ska­pe en mer prak­tisk og mang­fol­dig sko­le.

■ At man går imot det både for­eld­re, ele­ver og la­ere­re sier at sko­len tren­ger; fle­re la­ere­re, faer­re i klas­sen og mer tid til den en­kel­te.

Ap-nest­le­de­ren me­ner det er på tide å ta et opp­gjør med kon­kur­ranse­sko­len ver­sus fel­les­sko­len.

– Vi ser at Frp vil ha ka­rak­te­rer i barne­sko­len og vil at det skal va­ere fritt fram for etab­le­ring av pri­va­te sko­ler. Det vil gjø­re si­tua­sjo­nen med se­gre­ge­ring enda mer dra­ma­tisk, sier Gis­ke og leg­ger til:

– I den­ne stor­tings­pe­rio­den har Høy­re og Frp blitt holdt i øre­ne av sen­trums­par­ti­ene. Om de skul­le få mer makt etter stor­tings­val­get fryk­ter jeg for kon­se­kven­se­ne ute i sko­len, sier Trond Gis­ke.

– Ikke noe be­vis

Han me­ner den nye Nifu-forsk­nin­gen kre­ver at kunn­skaps­mi­nis­ter Tor­bjørn Røe Isak­sen (H) jus­te­rer bud­ska­pet sitt:

– Tre av te­se­ne til Røe Isak­sen har va­ert at la­erer­tett­het ikke har noen be­tyd­ning, at vel­dig om­fat­ten­de mål­sty­ring og de­talj­re­gu­le­ring er bra og at kon­kur­ran­se om skole­plas­se­ne ikke har noen ne­ga­tiv ef­fekt.

– Den­ne forsk­nin­gen vi­ser at han ikke len­ger kan bru­ke oslo­sko­len som be­vis for at la­erer­tett­het ikke er vik­tig. La­erer­ne selv ber om fle­re kol­le­ger, og det nye by­rå­det sat­ser på fle­re la­e­rer­stil­lin­ger. Det gjør at man kan få faer­re ele­ver i klas­sen og bed­re opp­føl­ging av den en­kel­te, og det er bra, un­der­stre­ker Gis­ke.

LANGT IGJEN: – Vi er fortsatt alt­for langt unna en skole der alle barn har like mu­lig­he­ter. En ren­dyr­ket høyre­po­li­tikk by­råds­le­der Ray­mond Jo­han­sen før kom­mune­val­get i 2015.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.