Dra­ma­tisk

Dagsavisen Fremtiden - - Samfunn - Ka­rin.fladberg@dags­avi­sen.no

Han frem­hol­der at Ap på na­sjo­nalt plan vil gjen­nom­føre en til­lits­re­form i sko­len.

– Test- og rap­por­te­rings­re­gi­met tar for mye tid vekk fra det pe­da­go­gis­ke ar­bei­det.

– Jeg tror la­ere­re både i oslo­sko­len og man­ge and­re ste­der, kjen­ner seg igjen i at tida spi­ses opp av alt­for man­ge ad­mi­ni­stra­ti­ve og by­rå­kra­tis­ke opp­ga­ver, sier Trond Gis­ke.

Mot­vekt

På spørs­mål om hva Ap vil gjø­re for å ska­pe en fel­les­sko­le der alle er med, som en mot­vekt til kon­kur­ranse­sko­len, sva­rer Ap-nest­le­de­ren:

– An­set­te 3.000 fle­re la­ere­re og få på plass en minste­norm for la­erer­tett­het for ele­ver på 1.–4. trinn. Ska­pe en mer prak­tisk sko­le og sør­ge for la­ere­plass til alle unge som vil gå yr­kes­fag. Leg­ge mind­re vekt på ran­ge­ring og rap­por­te­ring. Og sør­ge for en god skole­helse­tje­nes­te og et godt skole­mil­jø hvor alle får hjelp med ting de sli­ter med. For ek­sem­pel psy­kis­ke pro­ble­mer, sier Trond Gis­ke, nest­le­der i Ap.

FOTO: AR­NE OVE BERGO

vil ta oss i feil ret­ning, sier Ap-nest­le­der Trond Gis­ke. Her un­der et be­søk på Møl­ler­gata sko­le sam­men med

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.