Del­te me­nin­ger om List­haug

Dagsavisen Fremtiden - - Samfunn - MATS RØNNING

FRP: Er Syl­vi List­haug Frps frems­te vel­ger­mag­net el­ler en fri­spil­ler som skyg­ger for parti­le­der Siv Jen­sen og Frps øv­ri­ge stats­rå­der? Me­nin­ge­ne er del­te.

■ Med et sam­let presse­korps på slep opp­søk­te den om­strid­te inn­vand­rings- og in­te­gre­rings­mi­nis­te­ren by­de­len Rinke­by i Stock­holm tirs­dag. At Frple­der Siv Jen­sen sam­ti­dig lo­vet 3 mil­li­ar­der kro­ner til et nytt kli­nikk­bygg på Ra­dium­hos­pi­ta­let, var det langt faer­re som fikk med seg. I og rundt par­ti­et er det fle­re som me­ner List­haug tar for mye plass og skyg­ger for parti­le­de­ren og Frps øv­ri­ge pro­fi­ler. De me­ner hun er for drøy og at ut­spil­le­ne hen­nes kan stø­te bort vel­ge­re som ikke har inn­vand­ring som vik­tigs­te sak, men de vil ikke si­te­res di­rek­te el­ler stå fram med navn. And­re kil­der, så vel åpne som ano­ny­me, slår fast at Syl­vi List­haug er Frps kan­skje ster­kes­te kort i valg­kam­pen.

– Bra for par­ti­et

First Hou­se-part­ner Ole Ber­get, tid­li­ge­re kom­mu­ni­ka­sjons­sjef i Frp og stats­sek­reta­er for Siv Jen­sen, er blant dem som me­ner List­haug har bi­dratt til å få par­ti­et på of­fen­si­ven i en valg­kamp som i ut­gangs­punk­tet var kre­ven­de for Frp.

– Frp had­de en po­ten­si­ell ut­ford­ring i at det­te kun­ne bli en valg­kamp hvor stats­mi­nis­ter­du­el­len mel­lom Jo­nas og Er­na og små­par­ti­enes kamp mot sperre­gren­sen skul­le ta all plass, sier Ber­get.

Han sier at det var av­gjø­ren­de for Frp å få opp­merk­som­het om sa­ker som par­ti­et har ei­er­skap til, som sam­ferd­sel, eldre­om­sorg, skatt og inn­vand­ring. – Det at Syl­vi List­haug har hatt en syn­lig pro­fil på et vik­tig po­li­tisk om­rå­de for Frp, er bra for par­ti­et. Vi ser at me­nings­må­lin­ge­ne har en po­si­tiv trend, noe jeg tror skyl­des fle­re fak­to­rer. Selv om Ar­bei­der­par­ti­et øns­ker å dis­ku­te­re List­haug, har både Sol­vik-olsen, Siv Jen­sen og man­ge and­re Frppo­li­ti­ke­re va­ert sva­ert syn­li­ge i sa­ker som til­ta­ler man­ge vel­ge­re, me­ner Ber­get.

Kla­rert med Jen­sen

Parti­le­der Siv Jen­sen kjen­te til List­haugs pla­ner om å rei­se til Rinke­by. At tu­ren kol­li­der­te med Jen­sens be­søk ved Ra­dium­hos­pi­ta­let var også kjent, får NTB opp­lyst. At List­haug får stør­re opp­merk­som­het enn and­re stats­rå­der, skyl­des ikke minst at inn­vand­ring er et mer kon­tro­ver­si­elt spørs­mål enn helse og sam­ferd­sel, ar­gu­men­te­res det. List­haug-skep­ti­ker­ne po­eng­te­rer på sin side at de spis­se­de ut­spil­le­ne hen­nes kun i li­ten grad er eg­net til å skaf­fe par­ti­et nye vel­ge­re. Det er uan­sett in­gen som er i tvil om hvor hun og par­ti­et står i inn­vand­rings­spørs­må­let, an­fø­res det. Ved å hol­de en la­ve­re pro­fil vil List­haug kun­ne bi­dra til at and­re Frp-pro­fi­ler blir mer syn­li­ge og får fram sine sa­ker, er ar­gu­men­tet de­res.

Tirs­dag ble det opp­merk­som­het om en Face­bo­ok-post skre­vet av tid­li­ge­re Frp-re­pre­sen­tant og nå­va­eren­de kom­mu­ni­ka­sjons­di­rek­tør i Fi­nans Nor­ge, Jan Erik Fåne. Han kri­ti­ser­te List­haug for å ikke gjø­re job­ben sin som in­te­gre­rings­mi­nis­ter, men sna­re­re bi­dra til å ska­pe mot­set­nin­ger, hat, frykt og mis­tenk­som­het.

– Det er uan­sten­dig, umo­ralsk og vel­dig far­lig. Og hun får ty­de­lig­vis lov til å gjø­re ak­ku­rat som hun vil av folk som bur­de vite bed­re, skrev Fåne. (NTB)

FOTO: TT/NTB SCANPIX

SKAPER BØLGER: Syl­vi List­haug skaper bølger både i og uten­for eget par­ti. Her fra tirs­da­gens be­søk i Rinke­by i Stock­holm.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.