Må be­ar­bei­de ja­pa­ner­ne

Dagsavisen Fremtiden - - Verden -

BREXIT: Stor­bri­tan­nias stats­mi­nis­ter There­sa May inn­le­det i går et be­søk i Ja­pan, hvor myn­dig­he­te­ne er be­kym­ret for hvor­dan brexit vil på­vir­ke ja­pans­ke sel­ska­per. Etter å ha lan­det ved Osaka, sat­te May kur­sen mot den tid­li­ge­re ho­ved­sta­den Kyoto. Her skul­le hun del­ta i en tra­di­sjo­nell te-se­re­mo­ni og spi­se mid­dag med stats­mi­nis­ter Shin­zo Abe. En grup­pe bri­tis­ke na­e­rings­livs­le­de­re er med på be­sø­ket, og May hå­per å styr­ke de øko­no­mis­ke bån­de­ne mel­lom lan­de­ne. Hun øns­ker også å frem­me pla­ne­ne om å på sikt for­hand­le fram en fri­han­dels­av­ta­le mel­lom Stor­bri­tan­nia og Ja­pan. (NTB)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.