13.000 red­det i Hous­ton – flom­van­net fort­set­ter å sti­ge

Dagsavisen Fremtiden - - Verden -

HOUS­TON: Flom­van­net ven­tes å sti­ge yt­ter­li­ge­re i Texas, der det er satt ame­ri­kansk regn­re­kord. 13.000 per­soner er red­det i og rundt Hous­ton, mens døds­tal­let har nådd 18. Bor­ger­mes­te­ren i Hous­ton inn­før­te port­for­bud fra tirs­dag kveld til ons­dag mor­gen på grunn av over­svøm­mel­se­ne Harvey har ført med seg.

Fa­mi­lie­med­lem­mer og myn­dig­he­ter har rap­por­tert om minst 18 dødsfall som føl­ge av uva­e­ret og flom­men i Texas, skri­ver ny­hets­by­rå­et AP. Fle­re av de døde an­tas å ha blitt tatt av vann­mas­se­ne og er ennå ikke fun­net.

Fø­de­ra­le og lo­ka­le myn­dig­he­ter i Texas opp­lys­te sent tirs­dag kveld at over 13.000 men­nes­ker er red­det i og rundt Hous­ton.

Pre­si­dent Do­nald Trump og første­dame Me­la­nia Trump be­søk­te den flom­ram­me­de kyst­byen Cor­pus Chris­ti sør for Hous­ton tirs­dag.

Med en Usa-base­ball­caps på ho­det og et Texas-flagg i hen­de­ne for­søk­te han å slå an en sam­len­de tone da han ros­te red­nings­ar­bei­det som ble ut­ført.

– Vi øns­ker at folk skal se til­ba­ke på det­te som må­ten å gjø­re det på, om fem år, om ti år fra nå. Vi els­ker de­re, de­re er spe­si­el­le, vi er her for å ta vare på de­re. Det er his­to­risk, det er episk, men jeg sier de­re, det skjed­de i Texas – og Texas kan tak­le hva som helst, sa pre­si­den­ten.

Eks­per­ter an­slår at or­ka­nen Harvey har ført til ma­te­ri­el­le og øko­no­mis­ke øde­leg­gel­ser for om lag 325 mil­li­ar­der kro­ner. Sta­dig fle­re om­rå­der ram­mes. Harvey kan der­med bli en av de fem dy­res­te eks­trem­vaer­hen­del­se­ne i USAS his­to­rie. (NTB)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.